Archives

21.1.2 הגדרת מוסד כספי

21.1.2     הגדרת מוסד כספי סעיף 1 לחוק מע"מ: "מוסד כספי" – חברה או אגודה שיתופית העוסקת בקבלת כספים בחשבון עובר ושב על מנת לשלם מהם לפי דרישה על ידי שיק; חברה המשתמשת כדין במילה "בנק" כחלק משמה למעט חברה ששמה מאזכר חברה או אגודה שיתופית שפסקה (1) חלה עליה; מוסד כספי כמשמעותו בחוק בנק ישראל […]