Archives

2.3.1 פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים יחידה לבן זוג ידוע בציבור בהתקיים הסכם ממון- ע 18027-10-16 רועי בלנק נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב

  2.3.1  פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים יחידה לבן זוג ידוע בציבור בהתקיים הסכם ממון-    ע 18027-10-16 רועי בלנק נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב בערר שהוגש לועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ביום 16 לאפריל 2018, נקבע ע"י כבוד השופט מגן אלטוביה כי ניתן לסתור את […]