Archives

2.4 פריסה וחלוקה של הכנסה למספר שנים

2.4   פריסה וחלוקה של הכנסה למספר שנים להלן מנויות החלופות השונות לפריסת הכנסות למספר שנות מס על פי הוראות פקודת מס הכנסה. בהקשר זה ראה סעיף 11.7 למדריך המס הדן בפריסה ומקדמות רווח הון.

2.3 חישוב נפרד בגין מס שבח שנוצר לבת הזוג – עמ"ה 6/97 ניר יוסף נ' פ"ש נתניה

2.3  חישוב נפרד בגין מס שבח שנוצר לבת הזוג – עמ"ה 6/97 ניר יוסף נ' פ"ש נתניה בלב המחלוקת בין הצדדים עמדה השאלה, מהו דין השבח שנצמח לאישה, בגין נכס מקרקעין שהיה רשום על שמה ואשר נרכש על ידה (לאחר נישואיה), לעניין חישובו במסגרת פקודת מס הכנסה – חישוב נפרד בצמוד להכנסתה או חישוב מאוחד […]

2.21.1 נקודות זיכוי בגין ילדים לבני זוג מאותו המין

2.21.1 נקודות זיכוי בגין ילדים לבני זוג מאותו המין ביום 31/12/2013 פרסמה רשות המסים הנחיה ביחס למתן נקודות זיכוי בגין ילדים לבני זוג מאותו המין. סעיפים 66(ג)(4) ו-(5) לפקודה, נוקטים במונחים "אשה" ו- "גבר", לצורך הענקת זיכוי בעד ילד ובעד פעוט לבני זוג כהגדרת המונח סעיף 1 לפקודה. עמדת רשות המסים לעניין מתן נקודות זיכוי […]

2.20 נקודות זיכוי לחיילים משוחררים

2.20  נקודות זיכוי לחיילים משוחררים סעיף 39א בפקודת מס הכנסה קובע, כי בחישוב המס על הכנסתו מיגיעה אישית של חייל משוחרר תובא בחשבון חלק מנקודת זיכוי לכל חודש משלושים ושישה החודשים* הראשונים שלאחר החודש שבו סיים את שירותו הסדיר, כמפורט להלן: 1/6 נקודת זיכוי – אם שירת שירות סדיר של- (א) לגבי גבר- 23 חודשים […]

2.14 בקשה להחזר מס

2.14      בקשה להחזר מס      (מתוך פירסומי נציבות מס הכנסה) עובד שכיר, שבמהלך השנה לא נהנה מההטבות המגיעות לו רשאי להגיש בקשה להחזר מס. את הבקשה יש להגיש באמצעות דוח מקוצר (טופס 0135) המיועד לעובד שכיר שהכנסתו ממשכורת בלבד, ולצרף את המסמכים הבאים: (1)        טופסי 106 שהוציאו המעבידים (לשני בני הזוג), ובמקרה של פרישה […]

2.3.1 פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים יחידה לבן זוג ידוע בציבור בהתקיים הסכם ממון- ע 18027-10-16 רועי בלנק נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב

  2.3.1  פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים יחידה לבן זוג ידוע בציבור בהתקיים הסכם ממון-    ע 18027-10-16 רועי בלנק נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב בערר שהוגש לועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ביום 16 לאפריל 2018, נקבע ע"י כבוד השופט מגן אלטוביה כי ניתן לסתור את […]

2.2 חישוב נפרד להכנסות בני זוג שחל עליהן פטור ממס

2.2   חישוב נפרד להכנסות בני זוג שחל עליהן פטור ממס אשה נשואה תהא זכאית לפטור על הכנסות אשר קבוע להלן פטור ספציפי וזאת ככל שהיא זכאית לחישוב נפרד. אולם כאשר יש לאשה נשואה הכנסות שלגביהן אין היא זכאית לחישוב נפרד, אך תנאי הזכאות לפטור מתקיימים אצלה, נקבע בהוראות החב"ק (קובץ פרשנות של מס הכנסה), כי […]

2.25 דוח שנתי מקוצר לבעלי עסקים קטנים הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 7/2014

2.25 דוח שנתי מקוצר לבעלי עסקים קטנים הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 7/2014 במסגרת מדיניות רשות המסים, במטרה להקטנת הנטל הבירוקרטי ולפישוט הדיווח ובמטרה להקל על עסקים קטנים*, פרסמה רשות המיסים ביום 8/6/2014, הוראת ביצוע בנושא הגשת דוח שנתי מקוצר לבעלי עסקים קטנים. *עסק קטן מוגדר כיחיד שהכנסתו מיגיעה אישית בלבד אינו עולה על מחזור של […]

2.26 מיסוי חברות ארנק

במסגרת תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה לשנים 2017 ו- 2018),התשע"ו 2016 מוצע לתקן את פקודת מס הכנסה החל משנת המס 2017, כך שתאפשר למסות, בתנאים המפורטים בתזכיר, בעלי מניות של חברות המוגדרות כ"חברות ארנק", וכן לתת סמכות למנהל להורות לפקידי השומה לנהוג ברווחים שלא חולקו כאילו חולקו כדיבידנד ללא התייעצות בוועדה מייעצת כפי שמורה […]

2.21.4 נקודות זיכוי על פי סעיף 66(ג) לפקודה

2.21.4 נקודות זיכוי על פי סעיף 66(ג) לפקודה ביום 30/11/2015, פורסם בס"ח 2511, חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו- 2016), התשע"ו 2015, אשר במסגרתו הוספו לסעיף 66(ג) לפקודת מס הכנסה, פסקאות (4א), ו- (6) כלהלן: פסקה (4א): בחישוב המס של אישה שנישאה לאלמן יובאו בחשבון נקודות זיכוי בגין כל […]