Archives

19.8.4 פס"ד צבי ישראל רז ע"א 4526/14 – מיסוי חלוקת דיבידנד מרווחים שקוזזו כנגד הפסדי עבר בחברה המשפחתית

19.8.4 פס"ד צבי ישראל רז ע"א 4526/14 – מיסוי חלוקת דיבידנד מרווחים שקוזזו כנגד הפסדי עבר בחברה המשפחתית חברה חילקה לבעלי המניות שלה דיבידנד מרווחים אשר מיוחסים לתקופה שבה היא הייתה חברה משפחתית. נדונה השאלה , האם חלוקה זו פטורה ממס בהתאם להוראות סעיף 64א(א)(1) לפקודה, כנוסחו לפני תיקון 197. המחלוקת בין הצדדים משקפת עמדות […]