Archives

19.18.2 עיקרי סעיף 64 החדש

        19.18.2 עיקרי סעיף 64 החדש סעיף 64 החדש לפקודה קובע, כי חברת בית היא חברת מעטים המתקיימים בה כל התנאים הבאים: היא חברת מעטים, כהגדרתה בסעיף 76 לפקודה; דהיינו, חברה שהשליטה בה היא בידי 5 בני-אדם לכל היותר. לצורך קביעת מספר השולטים בחברה, יש לראות כאדם אחד: אדם וקרובו מדרגה ראשונה. "קרוב" – בן-זוג, […]