Archives

19.18.1 הוראות המעבר

19.18.1 הוראות המעבר חברה שהוכרה, לפי בקשתה, כ"חברת בית" על פי הדו"ח האחרון שהגישה: חברת מעטים שלפי בקשתה חלו לגביה הוראות סעיף 64 הישן, יראוה כחברת בית גם באם אינה עומדת בתנאים הקבועים ביחס לבעלי המניות, מספרם וכן ביחס להיותה של חברת חוץ כחברה שקופה במדינת התושבות, כפי שתנאים אלו מצויים במסגרת סעיפים 64(ב)(1), (2) […]