Archives

19.11.3 קיזוז הפסדים בחברות משפחתיות לעניין החבות בדמי ביטוח לאומי – עדכון לחוזר מס' 1486

19.11.3   קיזוז הפסדים בחברות משפחתיות לעניין החבות בדמי ביטוח לאומי – עדכון לחוזר מס' 1486 ביום 29 בנובמבר 2021, פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר ובו תיקון/עדכון לעניין חוזר מס' 1486 – הנחיות לחיוב בדמי ביטוח של הכנסה שמקורה בחברה משפחתית, בהתאם לפסק הדין שניתן בבית הדין הארצי, רפאל נחושתן ואח' נגד המוסד לביטוח לאומי עב"ל […]