Archives

19.10.3 פס"ד שלמה שפירא אראן והרשקו ע"א 8847/13 וע"א 5888/14 – אופן מיסוי חלוקת דיבידנד בחברה משפחתית שקוזזו כנגד הפסדים צבורים מלפני היותה משפחתית

19.10.3   פס"ד שלמה שפירא אראן והרשקו ע"א 8847/13 וע"א 5888/14 – אופן מיסוי חלוקת דיבידנד בחברה משפחתית שקוזזו כנגד הפסדים צבורים מלפני היותה משפחתית המחלוקת שבין הצדדים נסבה על הפרשנות הראויה להסדר המיוחד של חברה משפחתית, כפי שזה קבוע בסעיף 64א לפקודה כנסוחו לפני תיקון 197. ליתר דיוק, השאלה הטעונה הכרעה היא האם הפטור מחיוב […]