Archives

16.11.2 עמדה מספר 2016/25 – תשלומים של תושב ישראל באמצעות סניף או חשבון בנק מחוץ לישראל

16.11.2 עמדה מספר 2016/25 – תשלומים של תושב ישראל באמצעות סניף או חשבון בנק מחוץ לישראל על משלם תושב ישראל באמצעות סניף מחוץ לישראל ו/או חשבון בנק מחוץ לישראל, חלות כל הוראות פקודת מס הכנסה ותקנותיה לעניין חובת ניכוי מס במקור מתשלומים לתושבי חוץ ולתושבי ישראל. לדוגמה, במקרה בו חברה תושבת ישראל משלמת תשלום לצד […]