Archives

14.5.4ע"מ 52353-12-17 גמלון ר 'נסי ירושלים בע"מ נ' פקיד שומה ירושלים

14.5.4 ע"מ 52353-12-17 גמלון ר 'נסי ירושלים בע"מ נ' פקיד שומה ירושלים בפסק הדין, ע"מ 52353-12-17 גמלון ר 'נסי ירושלים בע"מ נ' פקיד שומה ירושלים,  שניתן בבית המשפט המחוזי בירושלים, ביום 22 בספטמבר 2022, בעניין מלון רג'נסי ירושלים בע"מ. בפסק דין זה נדרש השופט לטענת פקיד השומה לפיה המערערת מושתקת מלטעון לאפשרות קיזוז הפסדים במלואם […]