Archives

13.2.3 מיסוי עסקאות גידור – החלטת מיסוי 5589/15

 13.2.3 מיסוי עסקאות גידור – החלטת מיסוי 5589/15 במסגרת החלטת מיסוי שפורסמה ביום 29 בדצמבר 2015, נקבע כי ההכרה וסיווג ההכנסות וההוצאות מעסקאות הגידור תהא זהה להכרה בהכנסות וההוצאות מהנכסים המגודרים, בין היתר, גם לגבי גידור סיכון מדד המחירים לצרכן וסיכון ריבית משתנה של אגרות חוב שהונפקו והלוואות שנלקחו. ההכנסות וההוצאות בגין עסקאות הגידור ידווחו […]