Archives

12.5.1 הוראות סעיף 94ב לפקודה

 12.5.1   הוראות סעיף 94ב לפקודה            א.         הגדרת רווחים ראויים לחלוקה סעיף 94ב לפקודה קובע כי במכירת מניה, יוקטן סכום רווח ההון הריאלי הנובע מהמכירה, בסכום השווה לחלק מהרווחים הראויים לחלוקה שבחברה שמניותיה נמכרות, כחלקו של מוכר המניה בזכות לרווחים בחברה. טרם תיקון 147 לפקודה (ולאחר הרפורמה) הוגדרו "רווחים ראויים לחלוקה" (להלן: "רר"ל") כ- "רווחים ראויים […]