Archives

11.8.2 סיווג ביטקווין לצרכי מס – ע"מ 11503-05-16 קופל נ' פקיד שומה רחובות

11.8.2 חוזר 7/2018- "ICO- "אסימונים דיגיטליים" למתן שירותים ו/או מוצרים בפיתוח (Utility Tokens)" כאמור, חוזר זה עוסק אך ב-Utility Tokens המהווים "אסימונים מוצרים ושירותים" כפי שאלו כונו בחוזר. הנפקת האסימונים הינה כנגד רישום חוב (מקדמה מלקוחות) בגובה השירותים או המוצרים שבגינם הונפקו האסימונים בחברה המנפיקה, ולא כנגד הון או זכויות הוניות בחברה המנפיקה. היבטי המס […]