Archives

11.13.3 פסיקה

 11.13.3  פסיקה סיווג עסקה למכירת לוגו וסימן מסחרי כמכר מוניטין – ע"א 749/13 תדיראן בע"מ נגד פקיד שומה למפעלים גדולים בשנת 1996 ביצעה חברת תדיראן בע"מ (להלן: "המערערת") רה-ארגון שבמסגרתו העבירה את הפעילות העסקית בתחום הקשר לחברה בבעלותה המלאה – חברת תדיראן קשר בע"מ (להלן: "חברת הבת"), היא הותירה בידה את הזכויות בסימן המסחרי והלוגו, […]