Archives

11.13.2 הוראות מס הכנסה

11.13.2  הוראות מס הכנסה (חוזר מס הכנסה 9/97 – משפטית) מטרת חוזר זה לתת קוים מנחים בשאלה מה הוא מוניטין, מהי מכירת מוניטין וכן להנחות את פקידי השומה כיצד לבחון האם עסקה המוצגת כמכירת מוניטין היא אמנם כזו. להרחבה בעניין זה, ראה מדריך המס לשנת 2011.