Archives

11.13.1 חבות המס בגין מכירת מוניטין

11.13.1  חבות המס בגין מכירת מוניטין טרם הרפורמה (1.1.2003) מכירת מוניטין שנצמח בעסק שלא שולם בעד רכישתו, הייתה כפופה לדין מיוחד, על פיו חלק מרווח ההון חויב במס מופחת בשיעור של 10%, ואילו יתרת רווח ההון מוסה בהתאם לשיעור המס השולי שחל על היחיד או שיעור מס החברות, על פי העניין. להרחבה בעניין זה ראה […]