Archives

1.7.3 פעילות עסקית של רכישת ומכירת חברות – ע"מ 37886-07-15 אוסיף מזרח אירופה בע"מ ואח' נ' פקיד שומה למפעלים גדולים

1.7.3 פעילות עסקית של רכישת ומכירת חברות – ע"מ 37886-07-15 אוסיף מזרח אירופה בע"מ ואח' נ' פקיד שומה למפעלים גדולים חברות ישראליות פעלו בחו"ל בעיקר בתחום השקעות בנדל"ן. מימון הפעילות נבע בעיקר מאג"ח והלוואות בעלים. המערערת דרשה בניכוי את הוצאות המימון והוצאות אחרות כהוצאות עסקיות. בנוסף למערערת נוצר רווח מפדיון מוקדם של אג"ח שהנפיקה, שלעמדתה […]