Archives

1.6.6 תקרת הפטור ממס שבח במכירת דירה בידי מספר מוכרים – ו"ע 59018-11-21 גבע ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב

1.6.6 תקרת הפטור ממס שבח במכירת דירה בידי מספר מוכרים – ו"ע 59018-11-21 גבע ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב ביום 9 בנובמבר 2022 ניתן פסק הדין של ועדת הערר העוסק בשאלה האם סכום תקרת הפטור שבסעיף 49א(א1) לחוק מיסוי מקרקעין נקבע ביחס למוכר או ביחס לדירה. העוררים היו הבעלים במשותף של דירת מגורים, […]