Archives

1.2 תקנות שווי השימוש לכלי רכב היברידים וחשמליים – הוראת שעה

1.2      תקנות שווי השימוש לכלי רכב היברידים וחשמליים – הוראת שעה ביום 14.2.2020 פורסמו תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (הוראת שעה), התשע"ו-2015 (תיקון), התשפ"ב-2022 במסגרתה תוקנה הוראת השעה (להלן  לעניין זה: "התיקון להוראת השעה"), כדלקמן: סכום ההפחתה למחזיקי רכב היברידי יעמוד על סך של 500 ש"ח, ללא קשר למועד שבו נרשם הרכב […]