Archives

1.1.2 סווג חברה ייעודית למימון פרויקט נדל"ן

1.1.2 סווג חברה ייעודית למימון פרויקט נדל"ן פסק הדין עוסק בערעור שהגישה ברק תמ"א ים סוף 8 בע"מ (להלן: "המערערת"), על החלטת מנהל מס ערך מוסף ירושליים (להלן: "המשיב") להשאיר את סווגה כ"מוסד כספי" לאחר שימוע שנערך בעניין. המערערת הוקמה כחברת בת ייעודית של חברת "ברק הס החזקות בע"מ" ("חברת האם") אשר התקשרה בהסכם הלוואה […]