Archives

1.1.2 סווג חברה ייעודית למימון פרויקט נדל"ן

1.1.2 סווג חברה ייעודית למימון פרויקט נדל"ן פסק הדין עוסק בערעור שהגישה ברק תמ"א ים סוף 8 בע"מ (להלן: "המערערת"), על החלטת מנהל מס ערך מוסף ירושליים (להלן: "המשיב") להשאיר את סווגה כ"מוסד כספי" לאחר שימוע שנערך בעניין. המערערת הוקמה כחברת בת ייעודית של חברת "ברק הס החזקות בע"מ" ("חברת האם") אשר התקשרה בהסכם הלוואה […]

1.1.1 פס"ד י.ג.מ השקעות (ע"מ 54320-04-18)

1.1.1 פס"ד י.ג.מ השקעות (ע"מ 54320-04-18) המערערת, חברה פרטית, תושבת ישראל הוקמה בשנת 2012, מוחזקת בחלקים שווים בידי שני בעלי מניות שהם גם עובדיה היחידים. פעילות המערערת מתבצעת מביתם של בעלי המניות. פעילותה היחידה של המערערת היא ביצוע השקעות בשוק ההון לצרכיה העצמאיים, דהיינו, השקעות בחשבון נוסטרו. חלק מפעילות המערערת מתבצע באופן אוטומטי באמצעות אלגוריתם […]

1.11.1 פס"ד אקוויטס (ע"מ 25935-02-16 – אקוויטס ניהול השקעות

1.11.1 פס"ד אקוויטס (ע"מ 25935-02-16 – אקוויטס ניהול השקעות בשנת 2010 ביקשה המערערת ממנהל מע"מ להירשם כ"מוסד כספי" לעניין חוק מע"מ, במקום רישומה כעוסק, ומנהל מע"מ נעתר לבקשתה. במסגרת הערעור טוענת המערערת, כי רישום זה נעשה על ידה בטעות וכי היא אינה בגדר "מוסד כספי" ולכן אינה חייבת בדיווח ובתשלום מס רווח למשיב. "אין חולק […]

1.6.6 תקרת הפטור ממס שבח במכירת דירה בידי מספר מוכרים – ו"ע 59018-11-21 גבע ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב

1.6.6 תקרת הפטור ממס שבח במכירת דירה בידי מספר מוכרים – ו"ע 59018-11-21 גבע ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב ביום 9 בנובמבר 2022 ניתן פסק הדין של ועדת הערר העוסק בשאלה האם סכום תקרת הפטור שבסעיף 49א(א1) לחוק מיסוי מקרקעין נקבע ביחס למוכר או ביחס לדירה. העוררים היו הבעלים במשותף של דירת מגורים, […]

1.6.1 מס רכישה בגין הוצאות פיתוח

1.6.1 מס רכישה בגין הוצאות פיתוח –– ע"א 6409/19 ע"א 4504/20 בעניין אמרלנד בניין פיתוח בע"מ, ובעניין שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ, אלקטרה השקעות (1989) בע"מ ויורו ישראל בע"מ ביום 22 במרץ 2022 ניתן פסק הדין של בית המשפט העליון בערעור שהגישו מנהל מיסוי מקרקעין חיפה ומנהל מיסוי מקרקעין חדרה על פסקי הדין של ועדות הערר […]

1.17.3 תובענה ייצוגית לגבי ניכוי פחת במכירת דירה שהושכרה למגורים במסלול הפטור כנגד רשות המיסים:

 1.17.3 תובענה ייצוגית לגבי ניכוי פחת במכירת דירה שהושכרה למגורים במסלול הפטור כנגד רשות המיסים: בחודש ינואר 2020 הוגשה בקשה לתובענה ייצוגית כנגד רשות המיסים על ידי עו"ד רשף, וזאת בשאלת החוקיות של ניכויי הפחת שערכה המשיבה (רשות המיסים) בבואה לחשב את השבח במכירת דירות מגורים שהושכרו במסלול הפטור. ראשית, בהוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2007 […]

1.17.2 פטור ממס שבח למוסד ציבורי – ו"ע 20-08-14419 מוסדות חזון ישעיה נ' מנהל מיסוי מקרקעין ירושלים

 1.17.2 פטור ממס שבח למוסד ציבורי – ו"ע 20-08-14419 מוסדות חזון ישעיה נ' מנהל מיסוי מקרקעין ירושלים ביום 30 בינואר 2023 ניתן פסק הדין של ועדת הערר מיסוי מקרקעין שליד בית המשפט המחוזי בירושלים בעניין מוסדות חזון ישעיה. במקרה זה מדובר על עמותה בשם מוסדות חזון ישעיה ( להלן: העוררת ) שהוקמה בשנת 1998, ועיסוקה […]

1.17.1 הקניית נכס מקרקעין לנאמנות

1.17.1  הקניית נכס מקרקעין לנאמנות ביום 30 ביוני 2022 ניתן פסק הדין של ביהמ"ש העליון בעניין גליס (ע"א 7610/19) ובו נפסק כי הקניית נכס מקרקעין לנאמנות מהווה אירוע מס, קרי מהווה מכירה לפי סעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין ולא יחול הפטור לפי סעיף 75ז(ד) לפקודת מס הכנסה בפרק הנאמנויות וזאת בניגוד לפסיקת ועדת הערר, אך […]

1.16.20 פס"ד שלמה דהוקי נגד המוסד לביטוח לאומי

 1.16.20 פס"ד שלמה דהוקי נגד המוסד לביטוח לאומי (ב"ל 19049-11-13) – הוצאה בגין דמי ניהול לבעל מניות בחברה משפחתית אינה נלקחת בחשבון לצורך קביעת הבסיס לתשלום דמי ביטוח לאומי של בעל המניות המערער, הינו הנישום המייצג של חברה משפחתית (להלן :"החברה") אשר שימש כשכיר בחברה ומשנת 2004 התחיל לעבוד בתור עצמאי. במהלך השנים 2006-2010 החברה […]