Archives

4.3 סעיף 3(ט1) לפקודה – מיסוי משיכת כספים מחברה או שימוש בנכסי החברה על ידי "בעל מניות מהותי"

  4.3      סעיף 3(ט1) לפקודה – מיסוי משיכת כספים מחברה או שימוש בנכסי החברה על ידי "בעל מניות מהותי" ביום 29 בדצמבר 2016 פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018 אשר כלל, בין היתר, את הוספת סעיף 3(ט1) לפקודה. סעיף 3(ט1) לפקודה קובע כללים והוראות ביחס למיסוי משיכת כספים מחברה או שימוש בנכסי […]