Archives

19.17חברת בית – כללי

19.17   חברת בית – כללי סעיף 64 לפקודה מאפשר לחברה, שכל רכושה ועסקיה הינם אחזקת בניינים, לבקש לראות את הכנסתה כהכנסתם של בעלי המניות, ולחייבם במס בהתאם. כתוצאה מכך, על הכנסות החברה לא יחולו הוראות סעיפים 126 ו-127 לפקודה, וחלוקת הכנסות החברה בין בעלי מניותיה לא תחויב במס. יש לחייב במס את בעלי המניות או […]