Archives

9.27 נקיטת עמדה החייבת בדיווח

9.27    נקיטת עמדה החייבת בדיווח    ביום 9.12.2015, התקבל כאמור לעיל החוק בכנסת. במסגרת פרק ב' לחוק נקבעו הוראות המחייבות דיווח בעת נקיטת עמדה המנוגדת לעמדתה הרשמית של רשות המסים, כאשר נקיטת עמדה כאמור, מייצרת יתרון מס. הוראות החוק הנ"ל ביחס לנקיטת עמדה החייבת בדיווח, קובע הוראות הנוגעות, בעקיפין או במישרין, לחוקי המס המפורטים להלן: הפקודה. […]