Archives

20.1 קווים מנחים לקביעת מטרה ציבורית ומוסד ציבורי והחלת סעיף 46 לפקודה

20.1  קווים מנחים לקביעת מטרה ציבורית ומוסד ציבורי והחלת סעיף 46 לפקודה (ביום 10 בספטמבר 2015 פורסם חוזר מס הכנסה מס' 9/2015 (להלן- "חוזר מס' 9/2015"),  חוזר זה מחליף את חוזר מס הכנסה מספר 2/2001[1] (להלן – "חוזר מס' 2/2001") ואת חוזר מס הכנסה מספר 8/2015 (להלן – "חוזר מס' 8/2015")