מדריך היערכות במסים

 9.8     מסירת הודעות בנוגע לחברת החזקות ישראלית

במסגרת תיקון 147 לפקודה הוספו סעיפים 67ב עד 67יא לפקודה, שעניינם מתן פטור השתתפות לחברת החזקות ישראלית (בהקשר זה ראה סעיף 17.15 למדריך המס). בהתאם להוראות סעיפים אלו, יש למסור את ההודעות הבאות בנוגע לחברת החזקות ישראלית:

א.         סעיף 67ג(א)(7) לפקודה – חברה, המעוניינת להיחשב כחברת החזקות ישראלית, תודיע על בחירתה בהודעה, שעליה חתמו כל בעלי מניותיה, אשר נמסרה לפקיד השומה בתוך 90 ימים מיום התאגדותה.

ב.         סעיף 67ג(ד) לפקודה – חברת החזקות ישראלית רשאית להודיע למנהל, בהודעה שחתמו עליה כל בעלי מניותיה, כי בחרה לחדול להיות חברת החזקות ישראלית. הודיעה כאמור, תחדל להיות חברת החזקות ישראלית החל מתחילת שנת המס שלאחר שנת המס שבה נמסרה ההודעה למנהל.

תחילת התיקון הינה מיום 1.1.2006.