מדריך היערכות במסים

9.40  הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 2019/11 – רשות המסים – תיק עיזבון במשרד השומה

  1. כללי

1.1  בהוראה זו יפורטו הכללים הנוגעים להחלת סעיפים 120(ג) עד (ה) לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה או פקודת מס הכנסה) ולטיפול בפתיחת תיק עיזבון, לאחר פטירתו של הנישום המנוח (להלן – המנוח או העיזבון לפי העניין). כאמור, מדובר בנסיבות בהן יורשי המנוח אינם ידועים לרשות המסים, כולם או מקצתם ו/או לא ידוע לרשות המסים שיעור חלקם בעיזבון ו/או שקיימת מחלוקת בין היורשים לגבי נכסי העיזבון (להלן: תקופת הביניים).

1.2  במצב בו פרטי היורשים וחלקם בירושה ידועים לרשות המסים, על משרד השומה לפעול על פי הכללים הנהוגים כיום ולפתוח תיקים לכל אחד מהיורשים לגבי חלקו בירושה.

1.3  פתיחת תיק לניהול עיזבונו של המנוח בתקופת הביניים, נועדה לאפשר את התשלום על חשבון המס המגיע מהיורשים והגשת הדוחות בגין פעילות והכנסות העיזבון על ידי "הנציג האישי החוקי" בהתאם להוראות סעיף 120 לפקודה.

1.4  סעיף 120 לפקודה קובע את הכללים לטיפול בשומת נפטר ואת חובותיו של הנציג האישי החוקי, כדלהלן:

1.4.1       (א) "נפטר אדם בשנת המס, ואילו לא נפטר היה בר חיוב לאותה שנה, או אם נפטר אדם תוך שלוש שנים לאחר תום שנת המס ולא נעשתה לו שומה לאותה שנה – יהיה נציגו האישי החוקי חב במס שאותו אדם היה בר-חיוב בו אילו היה בחיים, ויהא חייב בתשלומו, וכן יהיה אחראי לעשייתם של כל אותם מעשים ודברים שאותו אדם היה אחראי לעשייתם על פי פקודה זו, אילו היה בחיים".

 1.4.2       (ב) מיום פטירתו של אדם יראו את הכנסתו החייבת של העיזבון כהכנסתם של היורשים לפי חלקיהם בהכנסות העיזבון.

  1.4.3       (ג)  "היו היורשים או אחדים מהם או חלקיהם בהכנסות העיזבון, כולם או מקצתם, בלתי ידועים, ישלם הנציג האישי החוקי של הנפטר מתוך העיזבון מס בשיעור של 40% על חשבון המס המגיע מהיורשים על ההכנסה של העיזבון".

 1.4.4       (ד) הוראות סעיף 181-174 יחולו לגבי תשלום על חשבון המס לפי סעיף קטן (ג) בשינויים המחויבים לפי העניין.

 1.4.5       (ה) לאחר חלוקתה של הכנסת העיזבון וצרופה להכנסתו של כל יורש, יקוזז המס ששולם כאמור על ידי הנציג האישי החוקי כנגד המס על הכנסתם של היורשים לפי חלקו של כל אחד מהם מהכנסות העיזבון.

 1.4.6       (ו)  לעניין סעיף זה, "הנציג האישי החוקי" – לרבות יורש, מנהל העיזבון, המוציא לפועל של צוואת הנפטר וכל אדם הרשאי, על פי דין או על פי החלטה של בית משפט, לטפל בנכסי העיזבון.

 1.5  מחלקת תפעול שבחטיבת שירות לקוחות ושע״מ, פיתחו אפשרות לפתיחת תיק לניהול עיזבונו של נפטר, שירשם כישות חדשה ב-"מרשם ללא רשם אחר בחוק". רישום העיזבון במרשם זה, נועד לצורך הקצאת מספר ישות, באמצעותו ניתן לפתוח תיק לניהול עיזבונו של נפטר, במשרד השומה בו התנהל תיק המנוח טרם פטירתו.

1.6  התשלומים שייצברו בתיק העיזבון בתקופת הביניים, ישויכו ליורשים, לפי חלקם בירושה, כפי שייקבע על ידי הערכאה השיפוטית המוסמכת או הרשם לענייני ירושה, לפי העניין. באחריות היורשים להמציא לפקיד השומה את צו הירושה. לאחר פתיחת התיקים ליורשים, יחולקו כל התשלומים שנזקפו לזכות תיק העיזבון, לטובת היורשים, יאופסו היתרות בתיק העיזבון ותיק העיזבון יסווג כתיק בלתי פעיל, כפי שיפורט בהרחבה להלן.

1.7  על הנציג האישי החוקי יחולו כל הוראות החוק, לדיווח על ההכנסה החייבת מהעיזבון כהגדרתה בפקודת מס הכנסה, לרבות, הגשת דוחות שנתיים המשקפים את הפעילות העסקית של העיזבון, הכנסות מנכסי העיזבון, תשלום מקדמות ועוד.

1.7.1 נציג אישי חוקי – מינה נפטר בצוואתו מוציא לפועל של הצוואה – יהיה הוא הנציג האישי החוקי. לא השאיר הנפטר צוואה, בית המשפט או הרשם לענייני ירושה, לפי העניין, מינה מנהל עיזבון, יהיה הוא הנציג האישי החוקי. לא מונה מנהל עיזבון, יהא הנציג האישי החוקי – כל יורש שקיבל מינוי מערכאה שיפוטית. בהתאם לאמור לעיל, יש לפנות בקשר לעריכת שומות ותשלום המס, אל אחד מאלו בהתאם לצו השיפוטי:

  • המוציא לפועל של הצוואה.
  • מנהל העיזבון.
  • כל אחד מהיורשים.
  • האפוטרופוס.

1.8  על הנציג האישי החוקי להשלים את כל הפרטים הנדרשים בטופס 4449 – "בקשה לפתיחת תיק לניהול עיזבון במס הכנסה". טופס זה מצורף כנספח להוראת הביצוע וכן, ניתן להורידו מאתר האינטרנט של רשות המסים. לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

1.8.1 החלטת בית משפט על מינוי מנהל/ת עיזבון, נציג/ה רשמי/ת המוציא/ה לפועל של צוואת הנפטר.

1.8.2 צילום תעודת זהות של מנהל העיזבון/נציג/ה רשמי/ת.

1.8.3 אישור על היות הנציג האישי החוקי יורש במידה ונקבע כך בהחלטה שיפוטית.

1.8.4 כל מסמך המעיד על הנציג האישי החוקי שמונה מטעם בית המשפט.

1.8.5 במידה ומקור ההכנסה נובע מעסק אשר מבנה העסק בשכירות, יש לצרף חוזה שכירות.

  1. הקצאת מספר ישות לניהול עיזבון

2.1  בקשה להקצאת מספר ישות לניהול עיזבון, ניתן להגיש למחלקת תפעול, בחטיבת שירות לקוחות, לכתובת דוא"ל RESHET@TAXES.GOV.IL, או לאחד ממשרדי השומה ברחבי הארץ. בקשות שהוגשו באחד ממשרדי השומה, יש להעבירן למחלקת תפעול, לצורך הקצאת מספר ישות לניהול עיזבון. מחלקת תפעול, תשלח למשרד השומה שבו יפתח התיק (משרד השומה בו התנהל תיק המנוח טרם פטירתו), את מספר הישות שהוקצה בצירוף מסמכים שצורפו לבקשה לצורך פתיחת התיק.

2.2  יודגש, כי הקצאת מספר ישות לניהול עיזבון, תיעשה במחלקת התפעול, בחטיבת שירות לקוחות, לאחר שהבקשה והמסמכים הנדרשים הגיעו בשלמותם ותתבצע רק לאחר שמולאו הפרטים הנדרשים.

2.3  מספר הישות שיוקצה, יתחיל בספרות 5025. מספר הישות, יחד עם המסמכים יישלחו למשרד השומה להמשך טיפול בפתיחת התיק. התיק יפתח במשרד השומה בהתאם לכללים וההנחיות המפורטים בהוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2011 פתיחת תיקים, כללים והנחיות.

2.4  במקרים אשר בשל קיומן של הכנסות מנכסי/עסקי העיזבון, חלה חובת ניכוי במקור, מכוח תקנות ניכוי מס במקור, כגון: ניכוי במקור מתשלומים בגין העסקת עובדים, ניכוי במקור מביצוע תשלומים לספקים ונותני שירותים וכו' – הנציג האישי החוקי חייב לפתוח תיק ניכויים, בנוסף, לתיק מס הכנסה. במקרה זה, על הנציג האישי החוקי לציין זאת בטופס הבקשה (4449) ולמלא את השדות הרלוונטיים בטופס האמור.

2.5  לאחר קבלת מספר הישות ממחלקת תפעול, משרד השומה יפעל לפתיחת תיק מס הכנסה ע״ש העיזבון וכן, תיק ניכויים במידת הצורך. לאחר פתיחת התיקים יישלחו הודעות לנציג האישי החוקי.

  1. טיפול בתיק העיזבון במשרדי השומה ודיווח נישום – יורש

3.1  בכדי לאפשר פתיחת תיק עיזבון במס הכנסה, הוקצו שני סוגי תיקים חדשים.

3.2  להלן סוגי התיקים שהוקצו:

3.2.1 סוג תיק 15 – תיק פעיל.

3.2.2 סוג תיק 16 – תיק בלתי פעיל.

3.3  סיווג התיק לבלתי פעיל וסגירתו, תתאפשר רק כאשר יקבעו באופן סופי, יורשי המנוח בקביעה שיפוטית ולאחר שההכנסות והתשלומים שדווחו ושולמו בתקופת ניהול העיזבון, ישויכו לכל יורש לפי חלקו היחסי כפי שיקבע.

3.4  פתיחת תיק עיזבון, תבוצע במשרד הרלבנטי בהתאם לכללים הבאים:

3.4.1 לאחר שהמסמכים שהתקבלו, נבדקו ונמצאו תקינים, יש לפעול לפתיחת התיק באמצעות שאילתתITIK , אופציה 31 בהתאם לפירוט הבא:

3.4.1.1 יש להזין את מספר הישות שהונפקה על ידי מחלקת תפעול, במסך הכניסה לשאילתת ITIK. בשדה "אפשרות רצויה" יש להזין את הספרה 31 ולהקיש ENTER.

3.4.1.2 במסך הבא, בחלקו העליון של המסך יוצגו, סמל פקיד השומה, מספר התיק (מספר הישות) ושם התיק.

3.4.1.3 במסך זה, יש להזין את הפרטים הבאים: חוליה, סוג תיק – 15, תאריך פתיחת העסק/תחילת ההתעסקות, יוזם פתיחת התיק, ענף כלכלי. לאחר הזנת פרטים אלו, יש להקיש ENTER ולאחר מכן 12PF לאישור.

3.4.1.4 קביעת הענף בעת פתיחת התיק, תהא בהתאם לאופי הפעילות של העיזבון ובהתאם לכללים הנהוגים.

3.4.1.5 לאחר קבלת האישור, יוצג מסך של פרטי התקשרות, במסך זה תופיע כתובת הדואר ששודרה בעת רישום העיזבון. ניתן לעדכן את הכתובות המוצגות או להזין אותן במידה ואינן מוצגות. כמו כן, תוצג כתובת העסק כפי שהופיעה בתיק המנוח. במידה ולא היה תיק למנוח, יש להזין את הכתובת כאמור. בנוסף, חובה להזין את מספרי הטלפון וכתובת הדוא״ל של הנציג האישי החוקי.

3.4.1.6 לאחר פתיחת התיק במחלקת השירות תפעול ורשת, ישלח מכתב הודעה על פתיחת התיק לכתובת הדואר של הנציג האישי החוקי.

3.4.1.7 כאשר מדובר בפתיחת תיק ניכויים לעיזבון, יש לפתוח תיק ניכויים באמצעות מערכת "רשת ניכויים חדשה", בהתאם לכללים הרגילים.

3.5  מחלקת הגבייה תשלח בסמוך למועד פתיחת התיק ומידי שנה, דרישה לתשלום מקדמות על חשבון המס בשיעור של 40% מהכנסות העיזבון (להלן: המקדמות). על הנציג האישי החוקי להגיש מידי חודש, דיווח כנדרש לפי סעיפים 175 ועד 181 לפקודה וחקיקת המשנה מכוחם, המפרט את דרך קביעת סכום המקדמה המשולמת. אם נקבעה בדין תקופה אחרת לדיווח על ההכנסה – במועד שנקבע כאמור, בצרוף לתשלום המקדמה המחושב. לא שילם הנציג האישי החוקי את המקדמות המחושבות לשנת המס, תקבע רשות המסים קביעות לתשלום לאותה שנת מס ותשלח אותן לנציג האישי החוקי לתשלומן. לעניין גובה ואחוז המקדמות, הם יחושבו ככלל המקדמות במס הכנסה – כאחוז מההכנסות. הדיווח הנלווה לתשלום המקדמות על חשבון המס בגין הכנסות העיזבון בתקופת הביניים, המוגשים על ידי הנציג האישי החוקי, יתקבלו ויוחתמו בחותמת נתקבל, ביחידות המש"מ/משרדי השומה או באמצעות אמצעים מקוונים באתר מס הכנסה.

3.6  הדיווח השנתי על הכנסות העיזבון, יועבר למחלקת השירות תפעול ורשת, במשרד השומה בו נפתח תיק העיזבון והגשתו תאושר בשאילתא 1326. יודגש, כי הדוחות השנתיים בגין הכנסות העיזבון לא יתוקצרו ולא יערכו להם שומות (לרבות, שומות עצמיות), אלא, יתויקו בתיק הקבע של תיק העיזבון, עד לקביעת יורשיו החוקיים של המנוח וחלקם בעיזבון.

3.7  באפשרותו של הנציג האישי החוקי, לבקש להקטין את המקדמות בהתאם להוראות סעיפים 181-174 לפקודת מס הכנסה, אולם, על פקיד השומה לשקול להיענות לבקשה רק במקרים מובהקים, המצדיקים זאת, הואיל ובתקופת הביניים, היורשים עדיין אינם ידועים ו/או חלקו של כל יורש בעיזבון אינו ידוע ו/או שקיימת מחלוקת בין היורשים לגבי נכסי העיזבון ועד לפתרונה, לא ניתן צו ירושה (הרי שההכנסות טרם יוחסו ליורש כלשהו).

3.8  בהתאם לסעיף 193 לפקודת מס הכנסה, פקיד השומה רשאי לאכוף את החבות לתשלום מקדמות על חשבון המס, גם באמצעות פקודת המסים (גבייה). במידה והתשלום לא משולם במועד, ניתן להפעיל הליכי גבייה ולהיפרע מנכסי העיזבון בלבד (עיקול נכסי מקרקעין ומיטלטלין של המנוח, חשבונות בנק שלו וכדו').

3.9  במקרה בו הנציג האישי החוקי, פעל בחוסר תום לב ובכך סיכל את גביית התשלום על חשבון המס, יש להיוועץ עם הרפרנט המשפטי של משרד השומה, על מנת לשקול העברת התיק לפרקליטות לצורך נקיטת הליכים מתאימים.

3.10         במקרה בו, הנציג האישי החוקי הוא יורש, בנסיבות ספציפיות, ניתן יהיה להיפרע גם מנכסיו האישיים עד גובה חלקו בעיזבון (סעיפים 128 ו-129 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965). במקרה כאמור, יש להתייעץ עם הרפרנט לענייני גבייה.

3.11         "הנציג האישי החוקי" לעניין הפעלת הליכי גבייה, יהא על פי המפורט בסעיף 1.7 לעיל.

3.12         לא ניתן לבסס בקשה להחזר מס ע״י הנציג האישי החוקי, עד לחלוקת העיזבון ליורשים, הואיל ואין ודאות מיהם היורשים ומה חבותם במס בשל חלקם בהכנסות.

כל מי שהינו יורש פוטנציאלי, החייב בהגשת דוח שנתי, יציין בטופס הדו״ח השנתי על הכנסותיו, כי הוא צפוי להיחשב כיורש בעיזבון, החל משנת פטירת המנוח ועד לשנת הקביעה של היורשים וחלקם בירושה. יצוין, כי דוחות שנתיים של מי שייקבע כיורש, משנת פטירת המוריש ועד שנת הקביעה כאמור, הם בבחינת "דוח חסר" אשר יושלם עם הגשת הדוח השנתי המלא, הכולל את ההכנסה מחלקו של אותו יורש בעיזבון (להלן: דוח נדרש השלמה). יצוין, כי במקרה בו פקיד השומה מחליט לבדוק את הדיווח שנכלל בדוח נדרש ההשלמה, ניתן לעשות זאת בפרק הזמן שהיה מחושב להפעלת סמכותו, אם היה מוגש כדוח שנתי הכולל את כלל הכנסותיו (להלן: תקופת השומה העיקרית) לרבות, קביעת השומה על פי מיטב השפיטה, הליכי השגה וערעור.

3.13         מיד לאחר קביעת יורשי המנוח וחלקיהם בירושה, על הנציג האישי החוקי, להגיש לפקיד השומה שבו מתנהל תיק העיזבון את הקביעה כאמור. כמו כן, עליו לצרף "טופס חלוקת הכנסות מהעיזבון בין היורשים". בטופס תפורט המנה/חלוקה מהעיזבון לכל יורש, ייחוס ההכנסה לפי החלוקה וייחוס המס להכנסה שיוחסה לו. הפירוט יינתן לכל אחת משנות המס, משנת פטירת המוריש ואילך. טופס זה יחשב כהשלמה הנדרשת לגבי כל אחד מהיורשים, באשר לדוח נדרש ההשלמה שהוגש על ידו לשנים הכלולות בטופס.

3.14         לאחר שהנציג האישי החוקי, ימציא לפקיד השומה בו מתנהל תיק העיזבון, את ההחלטה השיפוטית, לרבות, החלטת הרשם לענייני ירושה, הקובעת את זהותם של היורשים וחלקם בעיזבון – מחלקת השירות, תפעול ורשת במשרדי השומה, ביחד עם רכז החוליה המרכזית, ישייכו ליורשים את חלקם בהכנסות העיזבון לפי חלקם היחסי בעיזבון, בהתאם להחלטה השיפוטית כאמור ועל פי ההנחיות המפורטות כדלקמן:

3.14.1 יורשים להם קיימים תיקים – יש לדאוג ולהעביר את חלקם היחסי בהכנסות העיזבון ובמס ששולם, למשרד השומה בו מתנהל תיקם.

3.14.2 יורשים שהינם חסרי תיקים – יש לפתוח להם תיקים בהתאם לכתובת היורש, אלא, אם הייתה הכנסה מעסק בעיזבון אזי, התיק יפתח בהתאם לכתובת העסק וכן, יש לדאוג ולהעביר על שמם את חלקם היחסי בהכנסות העיזבון ובמס ששולם.

3.15         על כל אחד מהיורשים שיוחסה להם הכנסה מהעיזבון לפי "טופס חלוקת הכנסות מהעיזבון בין היורשים" חלה חובה להגיש דוחות שנתיים, בתיקים שיפתחו להם ו/או בתיקם הפעיל אם ליורשים כבר קיים על שמם תיק פעיל במס הכנסה.

3.16         לאחר קליטת "טופס חלוקת הכנסות מהעיזבון בין היורשים", מחלקת הגבייה בפקיד השומה שבו מתנהל תיק העיזבון תבצע ייחוס של כל התשלומים ששולמו על חשבון המס, בכל אחת משנות המס בגין ההכנסות מהעיזבון, מתיק העיזבון לתיקי היורשים לפי חלקם בירושה, גם אם תיקי היורשים מתנהלים מקצתם או כולם בפקידי שומה שונים. חבות המס של כל יורש בגין חלקו בהכנסות העיזבון תיקבע בתיקו הוא. הפירוט בטופס חלוקת הכנסות מהעיזבון בין היורשים, מהווה השלמה לדוחות נדרשי ההשלמה, שהוגשו על ידו בגין השנים הכלולות בטופס. הוספת הדיווח על הכנסות של היורש מהעיזבון בדוחות השנתיים, באשר להכנסה המיוחסת לו מהעיזבון, משלימה כאמור את הדוחות הנדרשים השלמה לשנות המס. בנוסף, ייקבע לגבי כל יורש באם שולם על חשבון המס שלו ביתר או בחסר, בכל אחת מהשנים כאמור.

3.17         הוספת הדיווח המשלים כאמור, בדוחות השנתיים של היורש, באשר להכנסה המיוחסת לו מהעיזבון, תבוצע בהקדם האפשרי כך: על פקיד השומה שבו מתנהל תיק היורש, לשדר את סכומי ההכנסות מהעיזבון לכל יורש, בשדות המתאימים לסוג ההכנסה, על פי חלקו של היורש בהכנסה (מעסק, מהשכרת נכסים וכדומה). לאחר ההוספה כאמור, תשלח ליורש הודעת שומה עצמית מעודכנת.

3.18         ככל שנמצא, כי התשלום על חשבון המס בידי היורש שולם ביתר, יבוצע החזר המס בתיקו האישי של אותו יורש.

3.19         ככל שנמצא, כי התשלום על חשבון המס בידי היורש שולם בחסר, היורש יידרש לשלם את המס החסר.

3.20         עם השלמת הדיווח השנתי, בהוספת חלקו של היורש בהכנסות מהעיזבון וככל שחלפה תקופת השומה העיקרית לשנה כלשהי, אזי, רק באישור סמנכ״ל בכיר לשומה וביקורת, יהיה רשאי פקיד השומה להפעיל סמכותו לשום את הכנסות היורש, רק באשר להכנסות מהעיזבון ולהשפעתן על חבותו במס. לפיכך, יש לשום הכנסות מהעיזבון, בסמוך ככל הניתן למועד בו הוגש "טופס חלוקת הכנסות מהעיזבון בין יורשים". בנסיבות אלו יש להיוועץ עם הרפרנט המשפטי של המשרד.

3.21         יודגש, אין לגנוז את תיק העיזבון, עד לקביעת היורשים, על פי החלטה שיפוטית של בית משפט או הרשם לענייני ירושה, פתיחת תיק לכל יורש וחלוקת ההכנסות והתשלום שנגבה על חשבון המס לכל יורש.

  1. פתיחת תיק ניכויים שהמנכה הוא מנהל העיזבון/נציג אישי חוקי

4.1  הנציג האישי החוקי יוכל לפתוח תיק ניכויים במשרד השומה בו מתנהל תיק העיזבון, אם הדבר מתחייב לצורך ניהול עיזבונו של הנפטר, במעמד פתיחת תיק העיזבון. לשם כך, עליו לסמן זאת בטופס הבקשה לפתיחת התיק ע"ש העיזבון – טופס 4449. במקרה זה, ייפתח תיק ניכויים חדש, על פי הכללים לפתיחת תיק ניכויים.

4.2  אם במעמד פתיחת תיק מס הכנסה, לא ביקשו פתיחת תיק ניכויים, ובמועד מאוחר יותר, נדרש תיק ניכויים לדיווח על העסקת עובדים ו/או על תשלומים לנותני שירותים/ספקים, הנציג האישי החוקי, יגיש בקשה חדשה לצורך פתיחת תיק ניכויים ע"ג טופס 4449 חדש, בו יסמן כי ברצונו לפתוח תיק ניכויים חדש וימלא את הפרטים הנדרשים בהתאם.

4.3  בקשה שהוגשה לפתיחת תיק ניכויים במשרד השומה בו מתנהל תיק העיזבון, תטופל בהתאם לכללים הנהוגים לפתיחת תיק ניכויים. לאחר פתיחת תיק הניכויים על העובד המטפל לסרוק ולתייק את המסמכים שהוגשו, בתיק הקבע שנפתח.

4.4  בקשות לפתיחת תיקי ניכויים לניהול עיזבון בשל תשלומים בגין העסקת עובדים או תשלומים לספקים/נותני שירותים, אשר הוגשו באחד ממשרדי השומה ברחבי הארץ, יש להעביר למשרד השומה בו מתנהלים/נפתחו תיקי העיזבון להמשך טיפול.

4.1  הנציג האישי החוקי ינכה במקור בהתאם לתקנות ובהתאם לסוג התשלום, וידווח על כך בתיק הניכויים שנפתח כאמור. דיווח ותשלום מס שנוכה מתשלומים שבוצעו במהלך השנה, יועבר בטופס 102 שוטף בתיק החדש שנפתח. דיווחים שנתיים, טופס 126 ו-856 יועברו בתום השנה ובו יפורטו כל התשלומים שדווחו במהלך השוטף של השנה תחת התיק החדש. כל זאת, בהתאם לתקנות הספציפיות ולחובת הניכוי במקור האמורה בתקנה.

4.2  תיק שנפתח במהלך השנה, ידווחו התשלומים והניכויים שבוצעו על ידי הנציג האישי החוקי בתיק הניכויים החדש (דוחות תקופתיים ושנתיים). תשלומים ודיווחים שבוצעו טרם הפטירה, ידווחו בתיק הנפטר.

4.3  לאחר חלוקת ההכנסות מהעיזבון לכל יורש לפי חלקו, מחלקת שירות תפעול ורשת במשרד בו מתנהל העיזבון, תפעל לסגירת תיק הניכויים שנפתח על שם העיזבון במקביל לסגירת תיק העיזבון וסיווגו לסוג תיק 16. לצורך סגירת תיק הניכויים על שם העיזבון, הנציג האישי החוקי, יגיש למשרד השומה בו מתנהל תיק הניכויים, טופס 2552 "הודעה על הפסקת פעילות העסקת עובדים ותשלומים" כשהוא ממולא כנדרש.

  1. סמכויות והבהרות

5.1  הטיפול ברישום והקצאת מספר ישות לניהול עיזבון, הינה באחריות מחלקת תפעול שבחטיבת שירות לקוחות.

5.2  פתיחת תיק עיזבון וקליטת הדיווח כנדרש מידי חודש המפרט את דרך קביעת סכום המקדמה המשולמת בגין פעילות העיזבון, באחריות עובדי מחלקות השירות תפעול ורשת במשרדי השומה.

5.3  גביית התשלומים ע״ח המס כמקדמות בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה, באחריות מחלקת הגבייה במשרדי השומה.

5.4  לשאלות/הבהרות וסיוע מקצועי, ניתן לפנות למחלקת תפעול שבחטיבת שירות לקוחות בטלפון 02-5019348.

  1. אחריות

6.1       באחריות פקידי שומה, סגני פקידי שומה, מחלקת הגבייה, רכזי חוליה ומפקחי שומה ומרכזים בכירים שירות תפעול ורשת ליישם את ההנחיות בהוראת ביצוע זו.