מדריך היערכות במסים

9.4       הודעה על תחילת התעסקות או שינוייה

מס הכנסה

על פי סעיף 134 לפקודה, אדם שפתח עסק או החל לעסוק במשלח יד, או החל לנהל את עסקו או משלח ידו במקום נוסף או במקום אחר או ששינה את סוג עסקו או משלח ידו יודיע על כך בכתב לפקיד השומה לא יאוחר מיום פתיחת העסק או תחילת העיסוק (ולא תוך 90 יום מיום ההתחלה או השינוי כאמור כפי שחל עובר לתיקון 134).

מס ערך מוסף

עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי חייבים ברישום לעניין מע"מ וזאת לא יאוחר מהיום שבו החלו בעסקיהם או בפעילותם (תקנה 2 לתקנות הרישום). נציין כי אי רישום במועד עלול לגרום למניעת ניכוי מס תשומות הכלול בחשבונית מס או ברשימוני יבוא שהוצאו לעוסק.