מדריך היערכות במסים

 

9.38.3    עמדת רשויות המס

9.38.3.1 חוזר מס הכנסה מס'  – 12/2003

לאחר פרסום פסק דין אגודת השומרים, פרסמה רשות המיסים מספר חוזרים בנושא לצורך אופן יישום הילכת אגודת השומרים.

במסגרת חוזר 12/2003 "דיווח בשיטת מזומן או מצטבר – עדכון" רשויות המס קבעו, בין היתר, כי אם שיטת הדיווח בדו"ח הכספי החשבונאי הינה השיטה המצטברת, אין לאפשר מעבר לדיווח על בסיס מזומנים בדו"ח ההתאמה לצורכי מס.

לעמדת רשויות המס אם על-פי כללי חשבונאות מקובלים יש לערוך דוח כספי על בסיס מצטבר, לא ניתן לשנות את בסיס הדיווח בדוח ההתאמה לצרכי מס לבסיס מזומן.

בשלב מאוחר יותר, במסגרת הודעה לעיתונות שפרסמה רשות המיסים ביום 9 במרץ 2005, נקבע כי ניתנת האפשרות לדווח לצרכי מס הכנסה לפי בסיס מזומן גם אם הדוחות הכספיים נערכים לפי בסיס מצטבר, וזאת במידה והחברה עוסקת במתן שירותים ואין לה מלאי עסקי, והכול עד שתבוצע בחינה מחודשת של הסוגיה.

9.38.3.2 הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012

ביום 25 ביולי 2012 פרסמה רשות המסים את הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 בנושא: בסיס דיווח לצרכי מס – מזומן או מצטבר בה נקבעה מדיניות חדשה בכל הנוגע לקביעת בסיס הדיווח לצרכי מס.

בהתאם להוראת הביצוע האמורה בעקבות השינויים המשמעותיים שחלו בכללי החשבונאות בשנים האחרונות ולאור הצורך במתן וודאות בנושא ובקביעת טיפול שומתי אחיד ולאחר בחינה מחודשת של הסוגיה הרי שכאשר על פי כללי חשבונאות מקובלים ערכה החברה דוח כספי חשבונאי על בסיס מצטבר, לא ניתן יהיה לשנות את בסיס הדיווח בדוח ההתאמה לצרכי מס לבסיס מזומן, אלא ככל שקיימת הוראה מפורשת לעניין הכנסה מסוימת בדיני המס ובהתייחס להכנסה זו בלבד.

הוראת הביצוע קובעת, כי לגבי דוחות התאמה לצרכי מס המוגשים לשנים עד וכולל שנת המס 2011, תמשיך לחול המדיניות שהייתה נהוגה בשנים האחרונות, על פיה ניתן להמשיך ולדווח לצרכי מס על בסיס מזומן גם אם הדוחות הכספיים ערוכים על בסיס מצטבר, ובלבד שהחברה עוסקת במתן שירותים ואין לה מלאי עסקי.