מדריך היערכות במסים

9.37.3.2 הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012

ביום 25 ביולי 2012 פרסמה רשות המסים את הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 בנושא: בסיס דיווח לצרכי מס – מזומן או מצטבר בה נקבעה מדיניות חדשה בכל הנוגע לקביעת בסיס הדיווח לצרכי מס.

בהתאם להוראת הביצוע האמורה בעקבות השינויים המשמעותיים שחלו בכללי החשבונאות בשנים האחרונות ולאור הצורך במתן וודאות בנושא ובקביעת טיפול שומתי אחיד ולאחר בחינה מחודשת של הסוגיה הרי שכאשר על פי כללי חשבונאות מקובלים ערכה החברה דוח כספי חשבונאי על בסיס מצטבר, לא ניתן יהיה לשנות את בסיס הדיווח בדוח ההתאמה לצרכי מס לבסיס מזומן, אלא ככל שקיימת הוראה מפורשת לעניין הכנסה מסוימת בדיני המס ובהתייחס להכנסה זו בלבד.

הוראת הביצוע קובעת, כי לגבי דוחות התאמה לצרכי מס המוגשים לשנים עד וכולל שנת המס 2011, תמשיך לחול המדיניות שהייתה נהוגה בשנים האחרונות, על פיה ניתן להמשיך ולדווח לצרכי מס על בסיס מזומן גם אם הדוחות הכספיים ערוכים על בסיס מצטבר, ובלבד שהחברה עוסקת במתן שירותים ואין לה מלאי עסקי.