מדריך היערכות במסים

 

9.38.1    כללי

במסגרת הפקודה לא נקבעה התייחסות מפורשת לעניין בסיס הדיווח על ההכנסות של הנישום- מזומן או מצטבר, למעט מקרים חריגים כדוגמת סעיף 8ב לפקודה בו נקבע למעשה כי הכנסות דמי שכירות שנתקבלו מראש ידווחו על בסיס מזומן.

בשל היעדר הוראות מפורשות, עלתה סוגיה זו לדיון במספר פסקי דין, כדוגמת פס"ד קבוצת השומרים (ע"א 494/87) ובמספר חוזרים מקצועיים שפורסמו על ידי רשות המיסים, בעקבות פסק הדין האמור, בהם נקבעו עקרונות מנחים לעניין זה כמפורט להלן.