מדריך היערכות במסים

9.33.3 החלטה מקדמית ומעמדה

בע"א 1804/05 אהוד אלוני נגד פקיד שומה כפר סבא המערער אהוד אלוני טען כי יש לו זכות לדחות את הסדר המס שניתן לו על ידי פקיד השומה. בית המשפט העליון קבע ביום 31.1.08 כי בעניין שבנדון ההחלטה המקדמית הינה חוזה אשר השתכלל במלואו בפעולת המערער בהתאם לתנאים שהוצעו לו בהסדר המס. אמנם נישום אינו חייב לפעול לפי החלטה מקדמית שניתנה לו, אלא שהמערער בחר לפעול לפי חווה"ד ולאחר יישומה הוא ביקש לחזור בו. אין לנישום זכות לסגת מהסדר המס באופן אוטומטי לאחר שבחר ליישמו בפועל. בין הצדדים התנהל מו"מ שהתגבש לכדי הסכם מחייב ממנו לא יכול המערער לסגת, בו הסדר המס הוא ההצעה שהוצעה למערער והקיבול התבטא בפעולתו של המערער בהתאם לתנאים שנקבע

ו בהסדר המס. המו"מ הבשיל להסכם, שכן הוא כולל את היסודות הדרושים להתגבשות חוזה: היתה הצעה למערער להתקשר בחוזה (הסדר מס), שכללה גמירות דעת ומסוימות. לאור האמור, המערער מנוע מלבטל את ההסכם ע"י תיקון דו"ח.