מדריך היערכות במסים

9.33.2  מתן החלטת מיסוי ב"מסלול ירוק"

ביום 13 בינואר 2010 פרסמה רשות המיסים הודעה ביחס להשקת מסלול חדש לציבור – "מסלול ירוק" למתן החלטות מיסים, אשר הינו הליך קצר ומזורז המתייחס לבקשות בנושאים החוזרים על עצמם ואשר רמת מורכבותם מאפשרת מסגרות וקריטריונים, שיאפשרו מתן החלטת מיסוי מהירה על סמך הצהרות והתחייבויות מצד המבקש.

יודגש כי אין מדובר באישור אוטומטי של הסדר המס, הבקשה תועבר לחטיבה המקצועית וזו תחליט באופן פוזיטיבי על אישור הסדר המס המוצע בפרק זמן סביר.

הנושאים שבגינם ניתן להגיש בקשה לאישור מקדמי ב"מסלול ירוק" הינם, כמפורט להלן:

 • טופס 903: מיזוג קרנות נאמנות חייבות.
 • טופס 904: מיזוג קרנות נאמנות פטורות.
 • טופס 905: קביעת מחיר מקורי ויום רכישה בעת קבלת נכס חו"ל Step Up.
 • טופס 906: הקצאת יחידות למניה-RSU.
 • טופס 907: חישוב שיעור ניכיון משוקלל.
 • ו. טופס 911: תמחור מחדש של אופציות לעובדים.
 • טופס 912: מימוש נטו של אופציות לעובדים (Net Exercise).
 • טופס 913: עמידה בתנאים לקבלת מעמד כתושב ישראל לראשונה או תושב חוזר ותיק.
 • טופס 914: בקשה לפי סעיף 104ח(ב)(1)(ה) לפקודה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104ח לפקודה.
 • י. טופס 915: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
 • טופס 916: בקשה מראש למנהל רשות המסים להחלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
 • טופס 917: בקשה מראש למנהל רשות המסים להחלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול באמצעות נאמן.
 • טופס 922: מנגנוני התאמה בשינויים בהון, בחלוקת מניות הטבה ודיבידנד.
 • טופס 923: מימוש נטו של אופציות לעובדים (Net Exercise) בחברה פרטית.
 • טופס 924: הצעת רכש חליפין רכישה עצמית של אגרות חוב הנסחרות בבורסה.
 • טופס 926: בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא: תכנית ESPP עם נאמן.
 • טופס 927: בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא: תכנית ESPP ללא נאמן.
 • טופס 928: בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת אופציות/מניות שהוקצו במסגרת עסקת מכירת מניות החברה.
 • טופס 938: בקשה לקביעת עלות לני"ע נסחר לצורך ניכוי המס במקור
 • טופס 980: מיזוג חברה בת עם ולתוך חברת אם.
 • טופס 981: מיזוג חברות אחיות.
 • טופס 980א: מיזוג חברה בת עם ולתוך חברה אם שלא בתום שנת המס.
 • טופס 981א: מיזוג חברות אחיות שלא בתום שנת המס.
 • טופס 982: בקשה מראש להעברת מלוא הזכויות בחברה תושבת ישראל לחברה שאינה תושבת ישראל ולמדינת ישראל קיימת אמנה למניעת כפל מס עמה, בהתאם לסעיף 104 ב(א) לפקודה.