מדריך היערכות במסים

9.34  הטמעת כללי ה-IFRS בישראל והשלכתם על קביעת ההכנסה החייבת

  1. כללי

ביום 4 בפברואר 2010 פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 174 – הוראת שעה לגבי שנות המס 2007, 2008 ו-2009), התש"ע-2010 (להלן: "תיקון 174" או "הוראת השעה") ביחס לאי תחולת תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) לגבי שנות המס 2007, 2008 ו-2009.

ביום 9 בינואר 2012 התקבל בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 188), התשע"ב-2012 אשר האריך את תוקף הוראת השעה אף לגבי שנות המס 2010 ו-2011.

ביום 21 ביולי 2014 התקבל בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 202), התשע"ד 2014 אשר האריך את תוקף הוראת השעה עד לשנת 2013.

ביום 15 ביוני 2010 פרסמה רשות המסים הוראת ביצוע (ה"ב 7/10) שמטרתה להורות על אופן יישומו של התיקון האמור (להלן: "הוראת ביצוע").

יצוין, כי לאחר בחינה מעמיקה שנערכה במסגרת וועדה שמינה מנהל רשות המסים פורסם ביום 2 בנובמבר 2011 תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, המונה מספר תיקונים מוצעים לפקודה, אשר יהא בהם כדי  להבהיר ולקבוע את אופן חישוב ההכנסה החייבת ועיתויה במקרים שבהם קיימת אי בהירות וכללי ה-IFRS אינם עולים בקנה אחד עם עקרונות שיטת המס בישראל.

כמו כן יצוין, כי במהלך שנת 2014 פורסם תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, במסגרתו הוצעו מספר תיקונים בפקודה אשר, בהתאם לאמור בתזכיר, יהא בהם להבהיר ולקבוע את אופן חישוב ההכנסה החייבת ועיתויה במספר מקרים בהם קיימת אי בהירות וכללי ה-IFRS אינם עולים בקנה אחד עם עקרונות שיטת המס בישראל.

  1. השלכות יישום תיקון 174

משמעות תיקון 174 הינו כי תאגידים אשר החילו על עצמם לשנות המס 2007-2013 את תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS), ולצורך דוח ההתאמה למס, עשו שימוש בדוחות הכספיים הערוכים לפי תקני ה-IFRS כנקודת מוצא לשם קביעת ההכנסה החייבת מתוך הרווח החשבונאי האמור, נדרשים כעת להגיש דוח התאמה מתוקן שתוצאתו הינה קביעת ההכנסה החייבת של החברה תוך נטרול תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים ((IFRS. מן האמור עולה כי הוראת השעה הינה בעלת תחולה רטרואקטיבית ביחס לדוחות מס שהוגשו זה מכבר לשנים 2007 ו-2008.

הוראת הביצוע קובעת כי תאגידים אשר הגישו בעבר דוחות התאמה לצורכי מס וביצעו בהם את התיאומים הנדרשים למעבר לרווח חשבונאי (סולו) על פי תקינה חשבונאית ישראלית (קרי, ללא יישום תקן 29), אינם נדרשים להגשת דוח התאמה מתוקן.

  1. הוראות ליישום תיקון 174

הוראת הביצוע קובעת שלוש חלופות לאופן הגשת דוח ההתאמה לצורכי מס המתוקן, כמפורט להלן:

יודגש כי בכל אחת מהחלופות, יש לצאת מרווח (הפסד) החשבונאי, לפני מס, של חברת האם בנפרד (דוחות סולו) ולא רווח והפסד מאוחד של הקבוצה.

חלופה א' –     קביעת ההכנסה החייבת בהתאם לדוחות כספיים (סולו) הערוכים לפי תקני חשבונאות ישראלים

חלופה ב' –    קביעת ההכנסה החייבת בהתאם לדוחות כספיים (סולו) הערוכים לפי תקני דיווח בינלאומיים (IFRS) תוך ביצוע התאמות לרווח בהתאם לתקני החשבונאות הישראלים ולאחר מכן התאמת הרווח לצרכי מס

חלופה ג' –     התאמת הרווח החשבונאי שנקבע בהתאם לדוחות הערוכים לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) לרווח לצרכי מס.

  1. מועד הגשת הדוחות המתקנים

דוח ההתאמה המתוקן (על פי דוחות כספיים סולו) לשנות המס 2007 ו-2008 יש להגיש לפקיד השומה בו מתנהל תיק הנישום עד ליום 31 באוקטובר 2010.

ביחס לדוחות לשנת המס 2009, דוח ההתאמה המתוקן (על פי דוחות כספיים סולו), לדוחות שהוגשו או יוגשו עד ליום 15 ביולי 2010 יש להגיש לפקיד השומה בו מתנהל תיק הנישום עד ליום 31 באוקטובר 2010, ואילו דוחות לשנת המס 2009 שיוגשו לאחר 15 ביולי 2010, על החברות להגיש את הדוחות הכספיים ודוחות ההתאמה במתכונת המפורטת בהוראת הביצוע במועד החוקי להגשת הדוח השנתי (כולל אורכות).

הוראת הביצוע מציינת כי נישומים אשר יגישו את דוח ההתאמה המתוקן כאמור, במסגרת פרק הזמן הנ"ל, תאריך הגשת הדוח השנתי המקורי יישאר בעינו. מקום בו יוגש דוח ההתאמה המתוקן לאחר המועד הנקוב, ייקבע מועד הגשת הדוח השנתי של הנישום לפי מועד הגשת דוח ההתאמה המתוקן.