מדריך היערכות במסים

 

9.34.1    רקע

במסגרת תיקון 147 לפקודה נוספו סעיפים 158ב – 158ו לפקודה, לפיהם מנהל רשות המסים בישראל רשאי, לבקשת מי שמעוניין בכך, ליתן החלטה בכל הנוגע לחבות המס של המבקש, לתוצאת המס או להשלכה על חבות המס שלו, בשל פעולה שביצע או בשל הכנסה, רווח, הוצאה או הפסד שהיו לו (להלן: "החלטת מיסוי"). לעניין זה, "מס" הוא מס לפי כל סוגי דיני המס (הפקודה, חוק מיסוי מקרקעין, חוק מע"מ וכן הלאה).

החלטת המיסוי עשויה להיות בהסכם עם המבקש או שלא בהסכם. על החלטת מיסוי שלא בהסכם בלבד ניתן לערער במסגרת ערר או ערעור על שומה. המנהל רשאי לסרב ליתן החלטת מיסוי. החלטת המיסוי עשויה להיות מוגבלת בזמן ובתנאים אחרים.

בחוק נקבעו מועדים להגשת בקשה למתן החלטת מיסוי לעניין דיני המס השונים. בקשה כאמור עשויה להיות כרוכה בתשלום אגרה. המנהל יהא רשאי לפרסם תמצית של החלטות מיסוי שנתן ללא זיהוי המבקש על מנת להביאן לידיעת ציבור הנישומים. המנהל השתמש בסמכות זו והחל לפרסם החלטות מיסוי באתר רשות המסים באינטרנט.

תחילת התיקון הינה מיום 1.1.2006.