מדריך היערכות במסים

 

9.32     התיישנות התביעה לתשלום חוב דמי ביטוח לאומי

ביום 6 באוגוסט 2014 פורסם בספר החוקים חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 159), התשע"ד–2014 (להלן: "התיקון") לתיקון חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 (להלן: "חוק הביטוח לאומי"), אשר לפיו תחול התיישנות על גביית חובות על ידי הביטוח הלאומי, כלומר ניתן לדרוש תשלום חוב דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות (להלן: "דמי ביטוח") תוך 7 שנים לכל היותר מהמועד לתשלומם (להלן: "תקופת ההתיישנות").

  1. עובר לתיקון

1.1.  חוק הביטוח הלאומי אינו מגביל את המועד שבו המוסד לביטוח לאומי רשאי לדרוש את          תשלום דמי הביטוח.

1.2   לפיכך, מבוטח עשוי לקבל דרישה לתשלום דמי ביטוח בחלוף שנים רבות מהמועד שבו נוצר     החוב, כשכבר חלות עליו תוספות פיגורים.

  1. התיקון

2.1  על פי התיקון תחול התיישנות על גביית חובות על ידי הביטוח הלאומי, כלומר הביטוח הלאומי יחויב לדרוש את תשלום דמי הביטוח לכל המאוחר עד תום שבע שנים מהמועד       לתשלומם.

2.2   אם לא נשלחה דרישה לתשלום החוב בתקופת ההתיישנות, ואם נשלחה אך לא ננקטו על ידי    הביטוח הלאומי הליכי גביה או לא בוצע קיזוז בתוך שבע שנים ממועד הדרישה, לא ייגבו    דמי הביטוח וכל חוב הנצמח מהם לרבות בדרך של קיזוז, ואי תשלומם לא יפגע בזכויות לקצבה או לגמלה.

2.3  חלה חובת דיווח לביטוח לאומי או חובת רישום במרשמי הביטוח הלאומי שלא קוימה             במועדה לגבי התקופה שבעדה נדרשים דמי הביטוח בהתאם להוראות חוק ביטוח לאומי,            תתחיל תקופת ההתיישנות כמפורט להלן:

א. מהמועד שבו קוימה החובה או מהמועד בו קיבל הביטוח הלאומי את המידע לעניין החבות בדמי הביטוח, לפי המוקדם.

ב. במקרים בהם קביעת דמי הביטוח הלאומי תלויה בקביעת שומה סופית על ידי מס הכנסה, תחול תקופת ההתיישנות להימנות ממועד קביעת השומה הסופית על ידי מס הכנסה.

  1. תחולת התיקון

3.1   תחילתו של התיקון החל מיום 1 בינואר 2015 (להלן: "יום התחילה") והוא יחול על תשלום דמי ביטוח שהמועד לתשלומם הינו ביום התחילה ואילך, וגם על דמי ביטוח שביום התחילה טרם חלפו שבע שנים מהמועד לתשלומם.

3.2   לעניין תשלום דמי ביטוח שביום התחילה חלפו שבע שנים וטרם חלפו שש עשרה שנים מהמועד לתשלומם, רשאי המוסד לביטוח הלאומי לשלוח דרישות חיוב רק עד ליום 30 ביוני 2016 באמצעות הדואר.

3.3   אם לא נשלחה דרישת תשלום כאמור בסעיף 3.2 לעיל, לא ננקטו הליכי גבייה או לא בוצע קיזוז של החוב עד ליום 30 ביוני 2016, לא ייגבו דמי הביטוח וכל חוב הנצמח ממי שחייב בתשלומם, לרבות בדרך של קיזוז, ואי תשלומם לא יפגע בזכויות לקצבה או לגמלה.