מדריך היערכות במסים

9.28.2  דיווח בגין קבלת חוות דעת חתומה – מס ערך מוסף

התיקון מעוגן במסגרת סעיף 67ג.

א.         חובת הדיווח, אופייה והיקפה

מי שקיבל חוות דעת, ידווח על כך בטופס שיקבע המנהל, באופן מקוון, בתוך 60 ימים מתום שנת המס שבה התקבל יתרון המס בגין חוות הדעת, ובלבד שלא תידרש מסירתה של חוות הדעת לרשות המסים; בדיווח כאמור יפורטו כל אלה בלבד:

עצם קבלת חוות הדעת;

הפעולה או הנכס הנדונים בחוות הדעת;

סוג סוגיית המיסוי המושפעת מחוות הדעת, כפי שקבע המנהל.

קיבל אדם חוות דעת לאחר תום שנת המס, ידווח עליה בטופס כאמור לעיל, בתוך 60 ימים מיום שקיבל אותה. ביום 6.3.2017, פרסמה רשות המסים מספר טפסים חדשים, ביניהם – טופס מע"מ 1345.

"חוות דעת" – חוות דעת בכתב, חתומה על ידי נותן חוות הדעת, שניתנה, במישרין או בעקיפין, לאדם ומאפשרת או נועדה לאפשר יתרון מס, ובלבד שהתקיים לגביה אחד מאלה:

שכר הטרחה בגין חוות הדעת, כולו או חלקו, תלוי בסכום יתרון המס שייווצר למקבל חוות הדעת;

היא תכנון מדף;

"תכנון מדף" – אחד מאלה:

חוות דעת הכוללת בעיקרה תוכן אחיד באותו נושא, שניתנה במישרין או בעקיפין, על ידי נותן חוות הדעת, לשלושה חייבים במס לפחות, בתוך תקופה של שנתיים, בכפוף להוראות סעיף ה', שאינם קרובים, והיא אינה תלויה בעיקרה בנסיבותיו המיוחדות של כל חייב במס;

לעניין זה –

"קרוב" – כהגדרתו בפסקאות (1) או (2) בסעיף 88.

חוות דעת שנותן חוות הדעת הוא שהציע אותה למקבל מיוזמתו, והמקבל חויב בחובת סודיות לגבי תוכנה, כולו או חלקו.

"יתרון מס" – לרבות כל אחד מאלה –

הנחה או הקלה מהמס, דחיית אירוע המס, הפחתה של סכום המס או הימנעות ממס;

החזר של מס;

דחייה של מועד תשלום המס.

ב.         סנקציה

בהתאם להוראות סעיף 96ב לחוק מע"מ במידה ונקבע גירעון בסכום העולה על 500 אלף ש"ח או 50% מהמס שבו חל חיוב המס רשאי המנהל להטיל עליו קנס בשיעור של 30% אם האדם לא דיווח על קבלת חוות דעת חתומה.

כמו כן, בסעיף 117 נקבע כי מי שלא הודיע על תכנון מדף, כהגדרתו בסעיף 67ג(א), בניגוד להוראות סעיף 67ב(ו), דינו מאסר שנה או קנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

ג.         הקלה מחובת הדיווח

על אף האמור בסעיף א', לא יהיה אדם חב בדיווח –

בשל תכנון מדף כאמור בפסקה (1) בלבד להגדרה "תכנון מדף" שלא ניתנה לגביו הודעה לפי סעיף ה';

בשל חוות דעת שניתנה לו לגבי סוגיות שנדונו בהליך שומה, השגה או ערעור, ובלבד שחוות הדעת ניתנה בתקופה שבה מתקיימים הליכי השומה, ההשגה או הערעור, ולגבי אותה תקופת דיווח בלבד.

ד.         חובת הודעה

מי שנתן חוות דעת שהיא תכנון מדף לפי פסקה (1) להגדרה "תכנון מדף", יודיע על כך למי שקיבל אותה, ובלבד שהוא האדם השלישי ואילך שלו ניתנה חוות הדעת.

ה.        תנאי סף

הוראות סעיף זה לא יחולו על מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, על חבר בני אדם כאמור בפסקה (2) להגדרה מלכ"ר, ועל עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 3 מיליון שקלים חדשים.

ו.          תחולה

תחילתן של ההוראות לעיל  הינו לגבי דיווח שיש להגישו החל מיום 1 בפברואר 2016.