מדריך היערכות במסים

9.28.1  דיווח בגין קבלת חוות דעת חתומה – מס הכנסה

התיקון מעוגן במסגרת סעיף 131ד לפקודה.

א.         חובת הדיווח, אופייה והיקפה

מי שקיבל חוות דעת ידווח על כך בדוח שהוא חייב בו לפי סעיפים 131 ו-166, המוגש לשנת המס שלגביה מובא בחשבון יתרון המס, בטופס שיקבע המנהל (ראה להלן), ובלבד שלא תידרש מסירתה של חוות הדעת לרשות המסים;

בדיווח כאמור יפורטו כל אלה בלבד:

(1) עצם קבלת חוות הדעת;

(2) הפעולה או הנכס הנדונים בחוות הדעת;

(3) סוג סוגיית המיסוי המושפעת מחוות הדעת;

לעניין זה – "סוגיית המיסוי" – ניכויים, פחת, סיווג הכנסה, סיווג הוצאה וכל סוגיה אחרת שיקבע המנהל.

להלן יפורטו ההגדרות הרלוונטיות לעניין זה:

"חוות דעת" – חוות דעת בכתב, חתומה על ידי נותן חוות הדעת, שניתנה, במישרין או בעקיפין, לאדם ומאפשרת או נועדה לאפשר יתרון מס, ובלבד שהתקיים לגביה אחד מאלה:

 • שכר הטרחה בגין חוות הדעת, כולו או חלקו, תלוי בסכום יתרון המס שייווצר למקבל חוות הדעת;
 • היא תכנון מדף;

"תכנון מדף" – אחד מאלה:

 • חוות דעת הכוללת בעיקרה תוכן אחיד באותו נושא, שניתנה במישרין או בעקיפין, על ידי נותן חוות הדעת, לשלושה לפחות, בתוך תקופה של שנתיים, בכפוף להוראות סעיף ה', שאינם קרובים, ולא מתקיימת ביניהם שליטה של אדם אחד במשנהו, והיא אינה תלויה בעיקרה בנסיבותיו המיוחדות של מקבל חוות הדעת; לעניין זה –

"קרוב" – כהגדרתו בפסקאות (1) או (2) בסעיף 88;

"אמצעי שליטה" ו"שליטה" – כהגדרתם בסעיף 85א;

(2) חוות דעת שנותן חוות הדעת הוא שהציע אותה למקבל מיוזמתו, והמקבל חויב בחובת סודיות לגבי תוכנה, כולו או חלקו.

"יתרון מס" – לרבות כל אחד מאלה –

 • הנחה או הקלה מן המס, דחיית אירוע המס, הפחתה של סכום המס או של סכום המקדמה, או הימנעות ממס;
 • הימנעות מחובה או התחייבות לנכות מס או הוצאות, או להתחשב בהפסד;
 • דחייה של מועד תשלום המס.

"שכר טרחה" – סכום של 100,000 ש"ח לפחות, שהוסכם בין הצדדים כי ישולם בעד חוות הדעת בגין חיסכון המס המרבי הכולל שיווצר למקבל חוות הדעת.

ב.         סנקציה

 אדם שלא דיווח כאמור, יראו אותו כאילו לא הגיש את הדוח לפי סעיף 131 או 166, לפי העניין.

ג.         הקלה מחובת הדיווח

על אף האמור בסעיף א', לא יהיה אדם חב בדיווח –

 • בשל תכנון מדף כאמור בפסקה (1) בלבד להגדרה "תכנון מדף" שלא ניתנה לגביו הודעה על ידי נותן חוות הדעת כאמור בסעיף ד להלן;
 • בשל חוות דעת שניתנה לו לגבי סוגיות שנדונו בהליך שומה, השגה או ערעור, ובלבד שחוות הדעת ניתנה בתקופה שבה מתקיימים הליכי השומה, ההשגה או הערעור, ולגבי אותה שנת מס בלבד.

בלי לגרוע מהוראות סעיף ג(2) לעיל, קיבל אדם חוות דעת לאחר הגשת הדוח לפי סעיף 131 או 166, ידווח עליה בטופס כאמור בסעיף א', בתוך 60 ימים מיום שקיבל אותה.

לעניין זה יצוין, כי ביום 28.3.2016 פרסמה רשות המסים טופס חדש – טופס 1345.

ד.         חובת הודעה

מי שנתן חוות דעת שהיא תכנון מדף לפי פסקה (1) להגדרה "תכנון מדף" יודיע על כך למי שקיבל אותה, ובלבד שהוא האדם השלישי ואילך שלו ניתנה חוות הדעת.

ה.        תנאי סף

 • הוראות סעיף זה לא יחולו על מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודה.
 • הוראות סעיף זה יחולו רק על יחיד או חבר בני אדם, שהוראות פסקאות משנה (א) או (ב) להלן חלות עליו:
 • הכנסתו בשנת המס, למעט הכנסה כמשמעותה בסעיף 89, עולה על 3 מיליון שקלים חדשים;
 • הכנסתו כמשמעותה בסעיף 89, בשנת המס, עולה על מיליון וחצי שקלים חדשים, ובלבד שחוות הדעת ניתנה בקשר לאותה הכנסה.

ו.          תחולה

תחילתן של ההוראות דלעיל הינו לגבי חוות דעת שניתנה מיום 1.1.2016 ואילך.