מדריך היערכות במסים

9.26  עריכת שומה חלקית לגבי פעולה שהינה תכנון מס החייב בדיווח

במסגרת תיקון 147 לפקודה, הוסמך שר האוצר לקבוע בתקנות מהן פעולות שהן תכנון מס, החייב בדיווח (סעיף 131(ז) לפקודה). בסעיף 131(א)(5ד) נקבע כי על אדם, שעשה פעולה אשר נקבעה כתכנון מס החייב בדיווח, להגיש דוח מס. סעיף 131(ב1) לפקודה קובע כי על הדו"ח לכלול כל פעולה שנקבעה לפי סעיף 131(ז) כתכנון מס החייב בדיווח. בסעיף 145א2 לפקודה נקבע כי פקיד השומה רשאי לערוך שומה חלקית לאדם כאמור ולקבוע בה, לפי מיטב שפיטתו, את סכום הכנסתו של האדם הנוגעת לאותה פעולה, בהתעלם מתכנון המס החייב בדיווח, ובלבד שעד לאותו מועד לא הוצאה שומה לפי סעיף 145 לפקודה לאותה שנת מס. אין בשומה החלקית כדי לפגוע בסמכות פקיד השומה לערוך בעתיד שומה ליתרת הכנסתו של האדם באותה שנת מס.

יצוין, כי במסגרת תיקון 197 לפקודה ותיקון 43 לחוק מע"מ שונה לשון הסעיף מ"תכנון מס החייב בדיווח" ל-"פעולה החייבת בדיווח". ביחס לאמור לעיל יצוין, כי בהתאם לדברי ההסבר לתיקון 197 (אשר במקור כלל תיקון רחב יותר אשר צומצם במסגרת התיקון בפועל) הכוונה הינה להרחיב את חובת הדיווח ביחס לחובת הדיווח הקיימת.

מאחר וההוראות שבגינן חלה חובת הדיווח הינן במסגרת התקנות, כפי שיפורט להלן, הרי שסביר להניח כי יבוצע תיקון לתקנות האמורות לצורך ההרחבה כאמור .

כמו כן יצוין, כי במסגרת ההצעה לתיקון נכללה הגדרת "פעולה החייבת בדיווח" (ביחס להצעה לתיקון של הפקודה וחוק מע"מ) אשר בעיקרה כללה התייחסות לפעולות אשר הינן בחריגה מההוראות שפרסמה רשות המסים לעניין פירוש ויישום הוראות החוק (מע"מ והפקודה) (בהתאם להצעת החוק הכוונה הינה לפרסם הוראות כאמור במסגרת אתר רשות המסים) וכן, פעולות אחרות כפי שיקבע שר האוצר אשר בעיקרן "חשודות" (לעמדת רשות המסים) כפעולות אשר מטרתן להפחית את חבות המס החלה על הנישום.

יצוין, כי במסגרת הצעת חוק ההסדרים 2015-2016 נכללה הצעה לתיקון הוראות סעיף 145א2, בה הוצע לקבוע כי הסמכות לערוך שומה חלקית כאמור תינתן לפקיד השומה גם לגבי פעולות אחרות (מעבר לאלו שדיווח עליהן הנישום כנדרש), אם לדעתו נכון לערוך להן שומה באופן מיידי. תיקון זה אושר בהליך חקיקה מלא והוראה כאמור מצויה כיום בסעיף 145א2(ג) לפקודה. כמו – כן, בעקבות התיקון לעיל, אף הוצע לבטל את ההסמכה לערוך שומה חלקית מאחר ובכל מקרה פקיד השומה רשאי לערוך שומה לפי שיקול דעתו (בהתאם לדברי ההסבר להצעה האמורה). הצעה זו לא התקבלה בסופו של דבר ולא תפסה מקומה במסגרת סעיף 145א2 לפקודה.

ביום 25 בדצמבר 2006, פורסמו התקנות שהתקין שר האוצר לעניין זה והמפרטות מה הן הפעולות המהוות תכנון מס חייב בדיווח, כדלקמן: