מדריך היערכות במסים

 

9.24     דיווח לעניין הוראות סעיף 3(ט1) לפקודה

בהמשך לפרסום חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז–2016 (להלן: "חוק ההתייעלות") בגדרו נכללו, בין היתר הוראות הקובעות חיוב במס של משיכת כספים או שימוש בנכסים מחברה בידי בעל מניות מהותי בה אשר אינם מוחזרים במועד, פורסם ביום 14 באפריל 2018 טופס 1350. טופס זה מהווה נספח לדוח השנתי לשנת המס 2017 ומיועד לבעל מניות מהותי שחלים לגביו הוראות סעיף 3(ט1) לפקודה.

בעל המניות נדרש למלא את הטופס האמור לצרף אותו לדוח השנתי החל מהדו"ח לשנת 2017.