מדריך היערכות במסים

9.24  התיישנות שומת מס הכנסה ושומת ניכויים

א.   התיישנות שומות מס הכנסה

בסעיף 145(א)(2) לפקודה, נקבע כי פקיד השומה רשאי, תוך שלוש שנים מתום שנת המס שבה נמסר לו הדוח, ובאישור המנהל – תוך ארבע שנים מתום שנת המס כאמור, לבדוק אותו ולאשרו או להוציא שומה לפי מיטב שפיטה (אשר אפשר שתיערך בהסכמת הנישום). הוראה זו חלה לגבי דוח מס לשנת 2002 ואילך.

במסגרת תיקון 211 לפקודה, הוארכה התקופה שבה פקיד השומה רשאי לבדוק את השומה ולקבוע שומה לפי מיטב שפיטתו לארבע שנים ובמקביל לבטל את השנה הנוספת שבסמכות המנהל. הוראות התיקון הנ"ל הינן לגבי דוח שיש להגישו לגבי שנת המס 2013 ואילך.

ב.   התיישנות שומות ניכויים

בסעיף 167(א) לפקודה נקבע כי פקיד השומה רשאי לשום ניכויים תוך המאוחר, מבין התקופה שבה רשאי הוא לקבוע, לפי מיטב שפיטתו, את סכום ההכנסה החייבת של אותו אדם לשנת המס שבה היה חייב בניכוי המס, ובין 3 שנים מתום שנת המס שבה הוגש דוח הניכויים השנתי האחרון של החייב לשנת המס, לפי הוראות סעיפים 164 או 243 לפקודה, ובאישור המנהל – בתוך 4 שנים מתום שנת המס כאמור. הוראה זו תחל על דוחות לשנת 2002 ואילך.

במסגרת תיקון 211 לפקודה, נקבע כי יינתנו לפקיד השומה לשום ניכויים במשך ארבע שנים מתום שנת המס שבה הוגש דוח הניכויים האחרון השנתי האחרון של החייב. הוראות התיקון הנ"ל הינן לגבי דוח שיש להגישו לגבי שנת המס 2013 ואילך.