מדריך היערכות במסים

 

9.22     מס ערך מוסף – הרחבת חובת הדיווח התקופתי

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009
ו-2010), התשס"ט 2009, שונו הוראות סעיף 69 לחוק מע"מ ונקבע כי דיווחי מע"מ החל מחודש ינואר 2010 ידווחו באופן מקוון, חובת הדיווח המקוון תחול על כלל המשק באופן הדרגתי עד לשנת 2012, כמפורט להלן (בחינת המחזור ביחס לעוסקים תיעשה לשנה שקדמה לשנה הנבחנת ובמלכ"רים ומוסדות כספיים בשנתיים לפני כן).

יצוין, כי ביום 23 בינואר 2012 פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010) (תיקון מס' 10), התשע"ב-2010 לפיה יידחה מועד התחילה של חובת הדיווח המקוון על כלל המשק בשנתיים, עד ליום 1 בינואר 2014. יחד עם זאת, תורחב באופן הדרגתי אוכלוסיית החייבים בדיווח המפורט בשנים 2012 ו-2013 לעומת אוכלוסיית החייבים בדיווח כאמור בשנת 2011.

ביום 13 בפברואר 2014 פורסם חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 44) ,התשע"ד- 2014 אשר תיקן את הוראות חוק מע"מ ביחס לחייבים בדיווח מקוון החל משנת 2014.

 1. עוסק אשר מחזור עסקאותיו בשנת 2009 עולה על 4 מיליון שקלים חדשים וגם חלה עליו החובה לנהל מערכת חשבונאות בשיטת החשבונאות הכפולה לפי הוראות ניהול פנקסים יהא חייב בדיווח המקוון החל מינואר 2010.

      עם זאת יצוין כי מנהל מע"מ רשאי לפטור עוסקים מסוימים, גם אם ענו על התנאים שלעיל מהגשת דוח מקוון לשנת 2010 ובכפוף לקריטריונים מסויימים כפי שפורסמו ע"י רשות המסים. כמו כן, ייתכן כי עוסקים אשר מחזורם בשנת 2009 לא עלה על המחזור האמור אך במהלך שנת 2010 נוכחו כי מחזורם עלה על מחזור זה יידרשו בהגשת דוח מקוון.

 1. עוסק אשר מחזור עסקאותיו בשנת 2010 עולה על 4 מיליון ש"ח או חלה עליו החובה לנהל מערכת חשבונאות בשיטת החשבונאות הכפולה לפי הוראות ניהול פנקסים יהא חייב בדיווח המקוון החל מינואר 2011.

יודגש כי בהתאם להוראות סעיף 69 לחוק מע"מ, סך המחזור לשנת 2010 בגינו חלה חובת הדיווח כמפורט לעיל, עומד על סך של 1 מיליון ש"ח. אולם בהתאם להודעת רשות המסים מיום 18 באוקטובר 2010 הועלה סכום המחזור לשנת 2010 לסך של 4 מיליון ש"ח על מנת להקל על הטמעת מהלך הדיווח המקוון.

כמו כן ובדומה לאמור לעיל ביחס לשנת 2010 מנהל מע"מ עשוי לפטור עוסקים מסוימים מהגשת דוח וכן לחייב עוסקים אחרים בהגשת דוח במידה ובמהלך שנת 2011 נוכחו שמחזורם יעלה על מחזור של 4 מיליון ש"ח, אף על שמחזורם בשנת 2010 היה קטן מ- 4 מיליון ש"ח.

 1. עוסק אשר מחזור עסקאותיו בשנת 2011 או 2012 עולה על 2.5 מיליון ש"ח או חלה עליו החובה לנהל מערכת חשבונאות בשיטת החשבונאות הכפולה לפי הוראות ניהול פנקסים יהא חייב בדיווח המקוון החל מינואר 2012 ו- 2013, בהתאמה.
 2. מלכ"רים אשר מעסיקים 300 עובדים או יותר (לפי טופס 126 שהגיש לשנת 2010) יהיו חייבים בדיווח המקוון החל מינואר 2011.
 3. מלכ"רים אשר מחזורם השנתי לשנת 2010 או 2011 (בהתאמה) עולה על 20 מיליון שקלים יהיו חייבים בדיווח המקוון החל מינואר 2012 או 2013 (בהתאמה).
 4. מוסדות כספיים אשר מחזורם השנתי לשנת 2010 עולה על 4 מיליון שקלים יהיו חייבים בדיווח המקוון החל מינואר 2011.
 5. מוסדות כספיים אשר מחזורם השנתי לשנת 2010 או 2011 (בהתאמה) עולה על 4 מיליון שקלים יהיו חייבים בדיווח המקוון החל מינואר 2012 או 2013 (בהתאמה).
 6. בתקופה מיום 1 במרץ 2014 ועד יום 31 בדצמבר 2014 תחול חובת הדיווח המקוון על עוסק אשר מחזור עסקאותיו השנתי עולה על 2,000,000 ש"ח ומתקיים לגביו אחד מאלה:

8.1   חייב להכין מאזן, וכן חייב במינוי רואה חשבון מבקר או מבקר אחר כאמור בסעיף 20 לפקודת האגודות השותפויות.

8.2   העוסק רשום כשותפות לפי חוק מע"מ או איחוד עוסקים לפי סעיף 56 לחוק מע"מ, ולגבי אחד השותפים או אחד העוסקים, לפי העניין, התקיים האמור בסעיף 8.1 לעיל.

 1. מיום 1 בינואר 2015 תחול חובת הדיווח המקוון כמפורט בסעיף 8.1 לעיל על עוסק אשר מחזור עסקאותיו השנתי עולה על 1,500,000 ש"ח ומתקיימים לגביו שאר התנאים שבסעיף כאמור.
 2. עוסק אשר מחזור עסקאותיו השנתי עולה על 2,500,000 ש"ח ו/או עוסק החייב בניהול ספרי חשבונות בשיטה הכפולה לפי הוראות ניהול ספרים ימשיך להיות חייב בדיווח מקוון כפי שהיה עובר לתיקון 44.
 3. מוסד כספי אשר מחזורו השנתי גבוה מ- 4,000,000 ש"ח יהיה חייב בדיווח מקוון החל מיום 1 בינואר 2014. יצויין, כי סך המחזור השנתי ייבחן ביחס למחזור שחל לפני שנתיים שקדמו לשנה הרלוונטית.
 4. מלכ"ר אשר מחזורו השנתי גבוה מ- 20,000,000 ש"ח ימשיך להיות חייב בדיווח מקוון כפי שהיה עובר לתיקון. יצויין, כי סך המחזור השנתי ייבחן ביחס למחזור שחל לפני שנתיים שקדמו לשנה הרלוונטית.
 5. עם זאת, יודגש כי חובת הדיווח המפורט אינה מותנית בקבלת הודעה מרשות המיסים, ואין באי משלוח ו/או קבלת ההודעה כאמור כדי לפטור מקיום החובות על פי החוק.

מתכונת הדיווח המקוון למע"מ תהא כדקלמן:

 1. במסגרת הדוח המקוון יפורטו כל נתוני הדוח התקופתי ובנוסף יפורטו כל חשבוניות המס שהוצאו על-ידי עוסק בתקופת הדוח, כל חשבוניות הרכש שנכללו בדוח וכן כל רישומי היבוא הנושאים את שם העוסק.
 2. הדוח המקוון יהיה חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת.
 3. הדיווח המקוון אינו מחליף את הדיווח הרגיל שהיה קיים עד היום אלא מתווסף לו. עוסק שחלות עליו הוראות אלה יהיה חייב בדיווח רגיל עד ל-15 לחודש העוקב והדוח המקוון יוגש תוך 15 ימים לאחר מועד האחרון להגשת הדוח התקופתי.
 4. בהמשך לאמור בסעיף הקודם, הרינו להביא לידיעתכם, כי ביום 1.2.2017, פרסמה רשות המסים הודעה בדבר תיקון לחוק מע"מ – מועד הגשת הדו"ח התקופתי, אשר על פיה:
 5. ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום 23.1.2017 תיקון לסעיף 67א לחוק מע"מ, לפיו על עוסקים החייבים בהגשת דו"ח מפורט למע"מ, לשדר את הדו"ח התקופתי באופן מפורט, החל מדו"ח ינואר 2017, לא יאוחר מיום 23 לחודש שלאחר תקופת הדו"ח.
 6. עוסקים שאינם חייבי הדיווח המפורט ואשר משדרים את הדו"ח התקופתי ומשלמים באופן מקוון, יהיו רשאים לדווח ולשלם לא יאוחר מיום ה-19 לחודש שלאחר תקופת הדו"ח. עם זאת, עוסק כאמור אשר יבחר להגיש דו"ח תקופתי מפורט (מתנדב), ראשי להגישו ולשלם את המס הנובע מהדו"ח עד 23 לחודש. מובהר, היה והדו"ח לא יוגש עד 23 לחודש המועד החוקי הינו 15 לחודש.
 7. עוסקים שאינם חייבי דיווח מפורט, מועד הגשת הדו"ח התקופתי ותשלום המס הנובע, הינו לא יאוחר מיום ה-15 לחודש שלאחר תקופת הדו"ח.
 8. מלכ"רים ומוסדות כספיים ידווחו בדוח המקוון על כל חשבוניות הרכש שלהם.

יצוין, כי בהתאם להוראות התיקון עוסק שיבחר בשנים 2012 ו- 2013 להגיש דוח מפורט במקום דוח תקופתי, יהיה רשאי להגישו ולשלם את המס הנובע ממנו עד ליום ה- 22 לחודש.