מדריך היערכות במסים

 

9.21     טופס 6111 – דיווח אחיד של הדוחות הכספיים ודוח ההתאמה למס      לרשויות המס

טופס 6111 הינו נספח לדוחות השנתיים המוגשים לרשות המיסים ובו מפורטים סעיפי הדוחות הכספיים וסעיפי דוח ההתאמה למס. במסגרת זו כל עסק נדרש לפרט את סעיפי הדוחות (מאזן, דוח רווח והפסד ודוח ההתאמה לצרכי מס). הדרישה החדשה לדיווח באמצעות טופס 6111 נועדה לקלוט באופן אחיד יעיל וממוחשב את סעיפי הדוח הכספי ולהעלאת הרמה המקצועית של ביקורות המס.

נציין, כי החל מהדוחות המוגשים לשנת המס 2010 חלה חובה להגיש את הטופס באופן מקוון.

א.         החייבים בהגשת הטופס

הדרישה לדיווח אחיד בדוחות הכספיים תחול על כל בעלי העסקים פרט לחריגים אשר לגביהם תבנה בעתיד מתכונת דיווח ספציפית כמפורט להלן:

  1. כל מי שחל עליו סעיף 3(ז) לפקודה "חבר בני אדם שבשנת המס היה מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2), או שעיסוקו לא היה לשם קבלת רווחים או שכל הכנסתו היתה פטורה ממס, או שנקבע לגביו בחיקוק שדינו לענין תשלום מיסים כדין המדינה…".
  2. בנקים וחברות ביטוח.
  3. חקלאים.
  4. חברות ובעלי עסקים קטנים שמחזור העסקים שלהם עד 300,000 ש"ח (כולל מע"מ).

(*)   עד לדיווח בגין שנת המס 2010 גם קבלנים שחל עליהם סעיף 8א לפקודה היו פטורים מהגשת הדיווח.

ב.   מי חייב בהגשת הטופס באופן מקוון

הדרישה להגשת הטופס באופן מקוון תחול על מי שחייב בהגשת הטופס, כמפורט להלן:

  1. חברה.
  2. מי שחלה עליו חובה לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה, בהתאם להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973 (להלן: "הוראות ניהול פנקסי חשבונות").
  3. מי שמנהל מערכת חשבונות ממוחשבת, בהתאם להוראות ניהול פנקסי חשבונות.הטופס ניתן לשידור באמצעות האינטרנט או בשידור על ידי מייצגים המחוברים למערכת המחשב של רשות המסים (שע"מ). עסק המנהל מערכת חשבונאות נפרדת לכל עסק ועסק יגיש את הטופס לכל עסק ועסק בנפרד תוך ציון הענף הכלכלי הרלוונטי המתאים. לצורך קליטה יעילה ומהירה של הנתונים בטופס, נבנתה בשע"מ מערכת ממוכנת למילויו ולקליטתו באופן ישיר ממשרדי המייצגים, באמצעות תוכנות להנהלת חשבונות המצויות בשימושם.

הטופס החדש אינו בא במקום הדוחות הכספיים הערוכים והמבוקרים על ידי רואי חשבון אלא כתוספת.

בהתאם להנחיות רשות המסים נישום אשר לו יותר מעסק אחד, יגיש את הנספח לכל עסק ועסק בנפרד. יחד עם זאת, ברשות המיסים מדגישים כי הם אינם מבקשים להתערב בעקרונות החשבונאיים המקובלים ולפיכך אם מוגש דו"ח רווח והפסד אחד לשני מגזרי פעילות אזי גם יוגש טופס 6111 יחיד אשר יכלול בהתאמה את נתוני אותו דוח רווח והפסד.

ג.    מבנה הטופס

הטופס מורכב משלושה חלקים עיקריים: מאזן, דוח רווח והפסד ודוח התאמה למס.

  1. דוח רווח והפסד – המפרט את הסעיפים התוצאתיים של העסק בשנת המס.
  2. דוח התאמה למס – מפרט את ההתאמות הנדרשות לצורך חישובי חבות המס על פי פקודת מס הכנסה.
  3. מאזן – המפרט את הנכסים וההתחייבויות וההון של העסק לתום שנת המס.

המגישים דוח שנתי המדווח על בסיס מזומן ימלאו רק את חלקים 1 ו-2 ללא מאזן.

נציין כי חייבת להיות התאמה בין סעיפי הדוחות הכספיים והרישום בספרים לבין הנדרשים בטופס, לכן יש להתאים בין סעיפי הדוחות הכספיים כולל הביאורים לבין סעיפי הדוח בטופס 6111 וכן להזין את הנתונים בו.

חשוב להדגיש כי יש להגיש ביחד עם הדוח השנתי את הטופס (6111) בשלמותו לרשות המסים, גם אם ישנם חלקים אשר לא רלוונטיים לעסק מסוים ואשר לא מולאו.

ד.   הנחיות היערכות

על פי דרישת רשות המיסים, הדיווח האחיד מבוסס בעיקרו על הנהלת החשבונות ולפיכך רשות המיסים הנחתה את בתי התכנה של הנהלת החשבונות ליצור קודים אחידים לכרטיסי החשבונות לפי אינדקס ארצי אחיד חדש.