מדריך היערכות במסים

9.20.7  טופס 6111

הטופס מהווה מפתח לדיווח מפורט של סעיפי הדוחות הכספיים. הטופס מורכב  משלושה חלקים עיקריים: מאזן, דוח רווח והפסד ודוח התאמה למס.

הנך חייב בהגשת הטופס בנוסף לדוחות אותם הנך מגיש לרשות המסים מדי שנה.  בנוסף לשידור הטופס, עליך לצרף יחד עם הדוחות המוגשים לפקיד השומה את עמוד פלט המחשב עם הברקוד חתום על ידי הנישום והמסייע  במילוי הדוח.

יודגש כי בכל מקרה הטופס אינו מחליף כל דוח או טופס אחר אשר חלה חובה לגבי הגשתו.

להלן מבנה הטופס:

חלק א': דוח רווח והפסד – המפרט את הסעיפים התוצאתיים של העסק בשנת המס.

חלק ב': דוח התאמה למס – המפרט את ההתאמות הנדרשות לצורכי מס על פי פקודת מס הכנסה, על פי הוראות המעבר לגבי תום תחולתו של  חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) התשמ"ה – 1985 , על פי חוקים והוראות נוספים, והתאמות חשבונאיות הנדרשות בהתאם להוראת ביצוע 7/2010 לגבי מי שיישם תקני דיווח בינלאומיים ((IFRS. סך ההכנסה החייבת או ההפסד המדווחים בחלק זה הכוללים את ההתאמות כאמור יועברו לשדות הרלבנטיים בדוח השנתי, טופס 1301 או טופס 1214.

חלק ג': מאזן – המפרט את הנכסים וההתחייבויות של העסק לתום שנת המס.

ניתן למצוא את הטופס ולהורידו מאתר האינטרנט של רשות המסים שכתובתו.gov.il www.taxes