מדריך היערכות במסים

 9.20.14           ריכוז הבהרות לגבי הטופס.

א. דו"ח רווח והפסד.

שדות שירשמו  כמספר חיובי אולם לצורך סיכום נתייחס אליהם כסימן שלילי (פעולת חשבון של הפחתה):

1450-מלאי בסוף התקופה של עלות המכירות ומתן השירותים וביצוע עבודות.

2095- מלאי בסוף תקופה של עלויות ייצור ועלויות קבלן בונה.

2068- החזר בלו על דלק  של עלויות ייצור ועלויות קבלן בונה.

3068- החזר בלו על הדלק של הוצאות מכירה.

3568- החזר בלו על הדלק של הוצאות הנהלה וכלליות.

שדות היכולים לקבל ערך חיובי או שלילי, לפי העניין:

1350-הפרשי שער בגין קניות במטבע חוץ.

1360-הוצאות הפרשה לאחראיות.

1390- עלויות אחרות בעלות המכירות ומתן שירותים.

2090- עלויות ייצור אחרות.

2570- תמלוגים בגין מו"פ (לדוגמא למדען הראשי) בהוצאות מחקר ופיתוח.

2590- אחרות בהוצאות מחקר ופיתוח.

3190- שונות נטו בהוצאות מכירה.

3610-חובות מסופקים ואבודים.

3690- שונות נטו וביטול יתרות בהוצאות הנהלה וכלליות.

5040- בגין ספקים וזכאים בהוצאות מימון.

5090- אחרות בהוצאות מימון.

5330- הפרשה לירידת ערך.

ב. דו"ח התאמה למס.

שדות היכולים לקבל ערך חיובי או שלילי, לפי העניין.

100-רווח/הפסד לפני מסים לפי דו"ח רווח והפסד.

103- סך התאמות חשבונאיות בעקבות השלכות IFRS (חלופה 2).

104- רווח/הפסד חשבונאי לפי תקני דווח ישראליים (ללא תקן 29)  (חלופה 2).

135- הכנסה/הוצאה משערוך נכסים/התחייבויות פיננסיות.

140-ירידה/עליה בהפרשה לחובות מסופקים.

150-ירידה/עליה בהפרשה לחופשת הבראה.

160-ירידה/עליה בעתודה נטו לפיצויים.

170-רווח/הפסד הון ממימוש רכוש קבוע.

180-הפסדים/רווחים שנצברו על ניירות ערך סחירים.

300-חלק ברווחי/הפסדי עסקה משותפת בספרים.

320- הפחתה/הוספה להכנסה החייבת עקב הפרשים בין רווח/הפסד חשבונאי לרווח לפי סעיף 18(ד) לפקודה בניכוי בשנת המס.

330- הפחתה/הוספה להכנסה החייבת בגין רווח/הפסד חשבונאי לרווח לפי סעיף 8(א) לפקודה.

350-חלק ברווחי/הפסדי שותפות לצרכי מס.

360- השפעת הדיווח לפי התקנות הדולריות.

383-סך התאמות חשבונאיות בעקבות השלכות IFRS (חלופה 3).

490-הכנסה חייבת/הפסד חברה מאוחדת לפי חוק עידוד תעשיה מסים.

נתונים נוספים – שדות 520, 530 ו- 540 יכולים לקבל ערך חיובי או שלילי, לפי העניין.

השדות האחרים בחלק זה יקבלו ערך חיובי בלבד.

ג. מאזן.

שדות שירשמו  כמספר חיובי אולם לצורך סיכום נתייחס אליהם כסימן שלילי (פעולת חשבון של הפחתה).          

7380- הפרשה לחובות מסופקים.

8110- פחת שנצבר בניינים.

8120-פחת שנצבר שיפורים במושכר.

8130-פחת שנצבר מכונות וציוד.

8140-פחת שנצבר כלי רכב.

8150-פחת שנצבר מחשבים וציוד עיבוד נתונים.           

8160-פחת שנצבר רהיטים ואביזרים.  

8180-הפרשה לירידת ערך.     

8190-פחת שנצבר רכוש קבוע אחר.

9720-ייעודה לפיצויים.

9960- רכישה עצמית של ניירות ערך הוניים.

שדות היכולים לקבל ערך חיובי או שלילי, לפי העניין.

8105- היוון עלויות אשראי

8315-השקעה המוצגת לפי שיטת השווי המאזני.

9930- קרנות הון

9980-רווח/הפסד שנצבר.

נקודות נוספות.

שדה 6666 = שדה 100 .

שדה 1450 + שדה 2095= שדה 7800 .

שדה 8888 = שדה 9999.

שדה 500 (600 לגבי שותף) הוא השדה המועבר לטופס 1301 או 1214.

לתשומת לבך, בטופס המקוון במחשב ניתן באמצעות לחיצה על דרך חישוב/סימון לקבל פרוט של ערך השדה ופעולת החשבון.