מדריך היערכות במסים

 9.20.13           המאזן: התחייבויות – חלק ג' לנספח (טופס 6111 )

בנקים והלוואות לזמן קצר: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

החישוב : סיכום המספרים.

ספקים ונותני שירותים: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

החישוב : סיכום המספרים.

זכאים ויתרות זכות: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

החישוב : סיכום המספרים.

 עתודה למיסים נדחים לזמן קצר: הכוונה כמו :בגין עובדים, חופשה והבראה. הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

החישוב : סיכום המספרים.

סה"כ התחייבויות שוטפות: יחושב כדלקמן:

9100+9200+9400+9500=9000 .

התחייבויות לזמן ארוך: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

החישוב: סיכום המספרים.

התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד:

הסכומים ירשמו בסימן חיובי. שדה 9720 (יעודה לפיצויים) יירשם כמספר חיובי אולם לצורך הסיכום של הקבוצה, יש להפחיתו.

סך כל ההתחייבויות בשל סיום יחסי עובד – מעביד יחושב כדלקמן :

9710-9720+9790=9700.

עתודה למיסים נדחים לזמן ארוך: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

החישוב : סיכום המספרים.

הון עצמי: הסכומים ירשמו בסימן חיובי  למעט שדות 9930 – קרנות הון ו- 9980 – רווח (הפסד) שנצבר  אשר יכול לקבל  גם ערך שלילי (מינוס).

החישוב: סיכום המספרים והפחתת הסכום הרשום בשדה 9960 – רכישה עצמית של ניירות ערך הוניים.

9900=9910+9920+9930+9940+9950-9960+9980

סך הכול התחייבויות והון  יחושב כדלקמן:

9000+9600+9700+9800+9900=9999 .

על הסכום שבשדה 9999 להיות שווה לסכום  שבקוד 8888 .