מדריך היערכות במסים

9.20.12    המאזן: נכסים – חלק ג' לנספח (טופס 6111 )

מזומנים ושווי מזומנים: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

החישוב : סיכום המספרים.

ניירות ערך: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

החישוב : סיכום המספרים.

לקוחות: הסכומים ירשמו בסימן חיובי. אולם  שדה 7380 (הפרשה לחובות מסופקים) יופחת לצורך חישוב הסיכום בשדה 7300.

החישוב: 7310+7320+7330+7350+7360-7380+7390=7300.

חייבים ויתרות חובה: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

החישוב : סיכום המספרים.

מסים נדחים לזמן קצר: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

החישוב : סיכום המספרים.

הלוואות לזמן קצר: הסכומים ירשמו בסימן חיובי. 

 החישוב : סיכום המספרים.

מלאי: הסכומים ירשמו בסימן חיובי. הסכום שירשם בשדה 7800 יהיה שווה לסכום שירשם בשדה 1450 + שדה 2095.

החישוב : סיכום המספרים.

 

סה"כ רכוש שוטף: שדה 7000 יחושב כדלקמן :

7100+7200+7300+7400+7600+7700+7800=7000 .

רכוש קבוע: הסכומים ירשמו בסימן חיובי, מלבד שדה 8105 שיכול לקבל ערך חיובי או שלילי. אולם שדות  8110 – פחת שנצבר בניינים, 8120- פחת שנצבר שיפורים במושכר, 8130- פחת שנצבר מכונות וציוד, 8140 – פחת שנצבר כלי רכב, 8150- פחת שנצבר מחשבים וציוד עיבוד נתונים, 8160- פחת שנצבר רהיטים ואביזרים, 8180 – הפרשה לירידת ערך ו-8190 – פחת שנצבר רכוש קבוע   אחר,  יופחת לצורך חישוב הסיכום בשדה 8000 .

החישוב:

8010+8020+8025+8030+8040+8050+8060+8080+8090+8095+8100+8105=8000

8110-8120-8130-8140-8150-8160+8170-8180-8190- 

נכסים לא שוטפים מוחזקים למכירה: הסכום ירשם בסימן חיובי.

 הוצאות מראש לזמן ארוך: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

החישוב : סיכום המספרים.

השקעות בחברות מוחזקות כלולות ומאוחדות:

הסכומים ירשמו בסימן חיובי למעט שדה 8315 (השקעות המוצגות לפי שיטת השווי המאזני ),  היכול לקבל גם ערך שלילי .

החישוב : סיכום המספרים.

השקעות בחברות אחרות כולל ני"ע סחירים מוחזקים לזמן ארוך: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

החישוב : סיכום המספרים.

מסים נדחים לזמן ארוך: הסכומים ירשמו בסימן חיובי.

החישוב : סיכום המספרים.

הוצאות   נדחות  ורכוש   אחר: הסכומים  ירשמו  בסימן  חיובי.

 החישוב: סיכום המספרים.

סה"כ נכסים  יחושב כדלקמן:

7000+8000+8200+8300+8400+8500+8600+8700=8888.

על הסכום שבשדה 8888  להיות שווה לסכום שבשדה 9999.