מדריך היערכות במסים

9.20.11           דוח רווח והפסד – חלק א' לנספח (טופס 6111 )

נתוני הרווח והפסד מפורטים בשדות  6666 – 1000.  סעיפי הרווח והפסד יילקחו מדוח רווח והפסד כולל הביאורים ו/או כרטיסי מאזן הבוחן הסופי שבספרי הנישום שעליו מסתמכים הדוחות הכספיים המבוקרים. כל שנותר הוא התאמתם למבנה הנספח (טופס 6111).

להלן שינויים בטופס משנת 2021:

 • הורדו שדות הוצאות מחקר ופיתוח 2055, 3055, 3555, אשר הוצגו בחלקים של עלויות ייצור, הוצאות מכירה והוצאות הנהלה וכלליות.
 • לאחר עלויות ייצור נוסף חלק של הוצאות מחקר ופיתוח ובו פירוט השדות:
  • שכר עבודה                                   2510
  • נילוות לשכר עבודה 2520  
  • הוצאות שכר בגין אופציות לעובדים                2530
  • עבודות חוץ 2540
  • הוצאות פחת 2550
  • אחזקת רכב 2560
  • תמלוגים בגין מו"פ (לדוגמא למדען הראשי) 2570
  • אחרות 2590
  • סה"כ הוצאות מחקר ופיתוח 2500
 • בחלק הכנסות אחרות נוסף שדה הכנסות/מענקים (לדוגמא מהמדען הראשי)

 

הכנסות ממכירות וממתן שירותים. הכנסות ממכירות ירשמו בניכוי הנחות.

סיכום ההכנסות של העסק המדווח ירשם בשדה  1000. הסכומים שבסעיפי הקבוצה השונים  ירשמו תמיד בסימן חיובי. הכנסות ממענקי קורונה יירשמו בשדה 1090 – הכנסות אחרות (כולל מענקי "קורונה").

החישוב: סיכום המספרים.

 עלות המכירות ומתן השירותים וביצוע עבודות: הסכומים ירשמו תמיד בסימן חיובי, אולם לצורך החישוב שדה  1450(מלאי בסוף התקופה) יופחת לצורך הסיכום בשדה 1300. בקבוצה זו לא ירשמו מספרים שליליים (עם הסימן מינוס) למעט הסכומים שירשמו בשדות 1350 , 1360      ו- 1390 אשר יכולים לקבל גם ערך שלילי.

החישוב (סיכום השדות והפחתת שדה 1450):

 1306+1307+1308+1310+1320+1330+1340+1350+1360+1371+1372+1390+1400-1450=1300

עלויות הייצור ועלויות קבלן בונה: הסכומים ירשמו תמיד בסימן חיובי. בקבוצה זו לא ירשמו מספרים שליליים (עם הסימן מינוס), למעט הסכומים שירשמו בשדה 2090 אשר יכולים לקבל גם ערך שלילי. אולם לצורך החישוב שדה  2068 (החזר בלו על הדלק) ושדה  2095 (מלאי בסוף התקופה) יופחתו לצורך הסיכום בשדה 2000.

החישוב (סיכום הסכומים בשדות והפחתת הסכומים בשדות 2068 ו- 2095 ):

+2005+2006+2011+2012+2015+2020+2025+2030+2035+2040+2045+2050+2060+2066

2000=2070+2075+2080+2085+2090-2095 +2067-2068

 הוצאות מחקר ופיתוח: הסכומים ירשמו תמיד בסימן חיובי. בקבוצה זו לא ירשמו מספרים שליליים (עם הסימן מינוס), למעט הסכומים שירשמו בשדה 2570 ו- 2590 אשר יכולים לקבל גם ערך שלילי.

לצורך חישוב הסיכום בשדה 2500.

החישוב: סיכום הסכומים בשדות.

הוצאות מכירה: הסכומים ירשמו בסימן חיובי , בקבוצה זו לא ירשמו מספרים שליליים (עם סימן מינוס), למעט שדה 3190 שיכול לקבל ערך חיובי או שלילי.  שדה 3068 (החזר בלו על הדלק) יופחת לצורך חישוב הסיכום בשדה 3000.

החישוב: סיכום הסכומים בשדות והפחתת הסכום בשדה 3068.

 

הוצאות הנהלה וכלליות: הסכומים ירשמו תמיד בסימן חיובי, למעט סעיפים 3610  – חובות מסופקים ואבודים ו 3690 – שונות נטו וביטול יתרות, יכולים לקבל גם ערך שלילי וירשמו בהתאם. אולם  שדה 3568 (החזר בלו על הדלק) ירשם חיובי ויופחת לצורך חישוב הסיכום בשדה 3500.

החישוב: סיכום הסכומים בשדות והפחתת הסכום בשדה 3568.

הוצאות מימון: הסכומים ירשמו תמיד בסימן חיובי, למעט סעיפים 5040, ו- 5090 שיכולים לקבל גם ערך שלילי.

החישוב: סיכום הסכומים בשדות.

 הכנסות מימון: הסכומים ירשמו תמיד בסימן חיובי.

החישוב: סיכום המספרים.

הכנסות אחרות: הסכומים ירשמו תמיד בסימן חיובי.

החישוב: סיכום הסכומים בשדות.

הוצאות אחרות: הסכומים ירשמו תמיד בסימן חיובי, למעט סעיף 5330 שיכול לקבל גם ערך שלילי.

החישוב: סיכום הסכומים בשדות.

 

סה"כ רווח/והפסד: שדה 6666  – שדה זה הינו סיכום של תוצאות הפעולות לשנת המס המעיד על הרווח/הפסד החשבונאי לפני מיסים על ההכנסה ולפני רווחי/הפסדי אקוויטי  שדה זה מסכם את ההכנסות בתוספת הכנסות אחרות והכנסות מימון ובניכוי כל קבוצת ההוצאות.

החישוב :1000-1300-2000-3000-3500-5000+5100+5200-5300=6666 .

מסים על הכנסה: שדות 5610, 5620, ו-5630 יכולים לקבל ערך חיובי או שלילי לפי העניין.

החישוב: סיכום הסכומים בשדות.

 ייעוד הרווחים: שדה 5710 ימולא תמיד בסימן חיובי. אותו סכום יירשם בשדה 5700.

רווח/הפסד אקוויטי: שדה 5810 שדה זה יכול לקבל סימן חיובי או שלילי לפי העניין. אותו סכום עם אותו סימון יירשם בשדה 5800 .

דו"ח התאמה למס – חלק ב' לנספח (טופס 6111 )

בדוח התאמה למס  השדות הם בני 3 ספרות וזאת על מנת להבדילו מהדוחות הכספיים החשבונאיים, מאזן ודו"ח רווח והפסד.

הסכום שבשדה 100 בדוח ההתאמה למס יכול לקבל ערך חיובי או שלילי ויהיה שווה לסכום שבשדה 6666.

חברה אשר יישמה את תקן חשבונאות 29 שקבע המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות (IFRS) תפעל בהתאם להוראת ביצוע 7/2010  – רשות המסים. על החברה לנטרל את השלכות תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS) לצורך קביעת ההכנסה החייבת באחת משלוש החלופות הבאות:

 • חלופה ראשונה – הסכום בקוד 100 לפי תקני חשבונאות ישראליים ולכן אין השלכות על דוח ההתאמה.
 • חלופה שנייה – הסכום בקוד 100 הוא רווח לפני מס לפי תקני דיווח בינלאומיים (IFRS). הסכום בשדה 103 הוא התאמות חשבונאיות לתקינה הישראלית (ללא תקן 29). שדה 104, רווח/הפסד חשבונאי לפי תקני דווח ישראליים (ללא תקן 29), הוא הסיכום של שדה 100 ו- שדה 103. שדות 103 – 104 יכולים לקבל ערך חיובי או שלילי לפי העניין.
 • חלופה שלישית – הסכום בקוד 100 הוא רווח לפני מס לפי תקני דיווח בינלאומיים (IFRS). הסכום בשדה 383 הוא התאמות חשבונאיות לתקינה הישראלית (ללא תקן 29) המשפיעות על ההכנסה החייבת ואשר לא מצאו ביטויין בהתאמות הנדרשות לפי דיני המס. השדה האמור (383)  יכול לקבל ערך חיובי או שלילי לפי העניין.

הקבוצה השנייה (שדות 110 – 360) הינה דו"ח התאמה לצרכי מס, דו"ח שנועד להתאים את הרווח או ההפסד החשבונאי לרווח או ההפסד לצרכי מס וזאת עקב ההתייחסות השונה לסעיפים מסוימים על ידי פקודת מס הכנסה. שדה 370 הינו סך התאמות לפי דיני המס.

התאמות נדרשות לצורכי מס (הוסף/הפחת).

טווח הקבוצה 110-360 .

משנת מס 2021 נוסף לטופס שדה הוצאות בגין תרומות 183.

שדות 110, 120, 130, 181, 182, 183, 190, 200  ו- 310 יקבלו תמיד ערך חיובי בלבד.

שדות 135, 140, 150, 160, 170, 180, 300, 320, 330, 350, 360 יכולים לקבל ערך חיובי או שלילי לפי העניין.

להלן חישוב הסכום שיופיע בשדה 370 .

110+120-130-135+140+150+160-170-180+181+182+190-200-300+310-320+330+350+360=370

במידה ונערכו התאמות חשבונאיות למי שיישם את חלופה 2 בהוראת הביצוע 7/2010 יש להתחיל משדה 104 במקום שדה 100.

במידה ונערכו התאמות חשבונאיות למי שיישם את חלופה 3 בהוראת הביצוע 7/2010 יש להוסיף את הסכום הרשום בשדה 383 לחישוב הסכום בשדה 400 .

להלן חישוב הסכום שיופיע בשדה 400 .

 • לכלל העסקים שלא יישמו תקני חשבונאות  ( IFRS ) או אלה שיישמו ובחרו בחלופה ראשונה בהוראת הביצוע 7/2010 –     400=100+370
 • למי שיישם חלופה 2 מה"ב 7/2010 –   400=104+370
 • למי שיישם חלופה 3 מה"ב 7/2010 –  400=100+370+383

יישום הוראות המעבר לגבי תום תחולתו של  חוק מס  הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה – 1985 והוראות חוק אחרים.

בקבוצה זו שדות 430 ו-480  ירשמו כמספרים חיוביים ופעולת החשבון תהיה הפחתת הסכומים הרשומים בשדות אלה. שדה  490 יכול לקבל ערך חיובי או שלילי.

 להלן חישוב הסכום שיופיע בשדה 500.

400-430-480+490=500 .

לתשומת לב: התוצאה בשדה 500 עוברת לדו"ח למס הכנסה לטופס 1301 או 1214 לפי העניין.

 נתונים נוספים.

לסעיפים בקבוצה זו יוכנסו נתוני עזר נוספים לגבי סוגי הכנסות ונתונים נוספים אשר מועברים לטופס 1301 או- 1214 .

חלקי בשותפות.

שותף בשותפות ימלא את נתוני רווח/הפסד ומאזן השותפות במלואן ונדרש למלא חלק זה בדוח ההתאמה.

שדה 600 הינו חלקו של השותף ברווחי השותפות הרשום בשדה 500.

חלקי בשותפות X 500 = 600. התוצאה בשדה 600 עוברת לדו"ח למס הכנסה לטופס 1301 או 1214 לפי העניין .

אין צורך לרשום את אחוז חלקך בשותפות המועבר באופן אוטומטי בהתאם לאחוזים שנרשמו בעמוד הראשון בפרטים המזהים. שדה 600 יוכל למלא רק מי שהוא שותף בשותפות כאמור לעיל.

שדה  600 יכול לקבל ערך חיובי או שלילי.