מדריך היערכות במסים

9.2     הודעות בעניין חברה משפחתית וחברה שקופה

ביטול חברה משפחתית וקביעת חברה שקופה

  1. ביום 24 ביולי 2002 התקבל בכנסת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מספר 132), התשס"ב-2002, אשר במסגרתו בוטל מעמדה של חברה משפחתית שהוחלפה בחברה שקופה.

נציין, כי לשם ביטול החברה המשפחתית והחלת ההוראות ביחס לחברה שקופה יש להתקין תקנות.

נדגיש כי נכון למועד כתיבת מדריך זה טרם הותקנו תקנות כאמור, לפיכך בשנת המס 2019 יחולו הוראות החברה המשפחתית.

  1. חברה משפחתית ערב פירסומו של תיקון 132 (4 באוגוסט 2002) או חברה משפחתית שהתאגדה מאותו היום ואילך, אשר לא חלו בה שינויי מבנה ועומדת בתנאים להיחשב לחברה שקופה – תהפוך לחברה שקופה ביום כניסת סעיף 64א1 לתוקפו, אלא אם כן ביקשה מפקיד השומה תוך 60 ימים מכניסת החוק לתוקפו שלא להיות חברה שקופה. יובהר כי, על פי הודעת מס הכנסה ומיסוי מקרקעין מיום ה-9 בדצמבר 2003 חברה רגילה, שלא הייתה חברה משפחתית ערב פירסומו של תיקון 132, לא תוכל להפוך לחברה שקופה, גם אם לאחר המועד האמור הפכה לחברה משפחתית.
  2. חברה שביקשה שלא להיחשב כשקופה או חברה שביקשה להיות משפחתית לאחר פירסומו של ביטול הסעיף (4 באוגוסט 2002), תחדל מלהיות משפחתית ביום כניסתו של החוק לתוקפו.
  3. במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013, נקבעה רפורמה בתחום מיסוי חברות משפחתיות אשר כללה, בין היתר, שינוי ביחס לכללי הדיווח (להרחבה בעניין הרפורמה ראה פרק 19 למדריך המס).

            להלן יפורטו עיקרי ההוראות לפני ולאחר הרפורמה.

א.         המצב עובר לרפורמה

(1)   חברה אשר ביקשה להיות חברה משפחתית בשנת המס היה עליה להגיש הודעה לפקיד השומה על בקשתה וזאת לא יאוחר מחודש לפני תחילתה של השנה שבגינה הוגשה הבקשה וביחס לחברה חדשה תוך 3 חודשים מיום התאגדותה.

ביחס לאמור לעיל יצוין, כי ביום 13.7.2011 ניתן בביהמ"ש המחוזי בחיפה פס"ד בעניין קליאוט (ע"מ 705/05 ו- 783/05) בו קבע ביהמ"ש כי בקשה לרישום החברה כחברה משפחתית על-פי סעיף 64א לפקודה יש להגיש לפחות חודש מלא אחד לפני תחילת שנת המס המבוקשת קרי, עד ליום ה-30.11.

(2)   חברה יכולה לחזור בה מדרישתה להיות מוכרת כ-"חברה משפחתית" באמצעות מתן הודעה עד למועד הגשת הדוח השנתי לאותה שנת מס. במקרה כזה לא תוכל חברה כאמור לחזור ולהיות חברה משפחתית לפני תום שלוש שנות מס מהשנה שבה חדלה להיות חברה משפחתית. 

             ביחס לאמור לעיל יצוין, כי בע"א 1325/02, אריה דגן ואח' נ' פקיד שומה אילת, קבע ביהמ"ש העליון לעניין זה, כי המועד להגשת הודעה כי החברה חוזרת בה מבקשתה להיחשב לחברה משפחתית, הוא המועד החוקי להגשת הדוח ולא מועד הגשת הדוח בפועל.

ב.         המצב לאחר הרפורמה

(1)   חברה חדשה תוכל להגיש בקשה תוך שלושה חודשים ממועד התאגדותה להיחשב כחברה משפחתית באותה שנה ואילך. במידה ולא הגישה בקשה כאמור, לא תוכל להפוך לחברה משפחתית בעתיד.

(2)   בקשה של חברה משפחתית להפוך לחברה רגילה יש להגיש לפקיד השומה לא יאוחר מחודש (עד ה – 30.11) לפני תחילתה של שנת מס פלונית.

(3)   חברות קיימות שאינן חברות משפחתיות – ניתנה תקופת מעבר בת ארבעה חודשים מיום ה-1 באוגוסט 2013, בה חברה רגילה יכלה לבחור אם להפוך לחברה משפחתית לגבי שנת המס 2014 ואילך וזאת בהודעה לפקיד השומה עד ליום ה-1 בדצמבר 2013. לאחר תקופת המעבר לא יכלה חברה רגילה להפוך לחברה משפחתית.

(4)   חברות קיימות שהינן חברות משפחתיות – חברות כאמור נשארו חברות משפחתיות גם בשנת 2014 אלא אם החברה ביקשה לחזור בה מבקשתה להיות חברה משפחתית בתוך 120 יום מיום ה-1 באוגוסט 2013 לגבי שנת 2014. לגבי שנת 2013 קיימת אי בהירות האם ניתן יהיה לחזור מסיווג כחברה משפחתית במועד הגשת הדוח (ראה לעיל) או אם תוך 120 ימים כאמור. במסגרת חוזר מס הכנסה מספר 1/2014 "הוראות סעיף 64א לעניין חברה משפחתית – בעקבות תיקון 197" שפורסם בעקבות הרפורמה מובאת דוגמא המציגה את עמדת רשות המסים כי חברה שסווגה כחברה משפחתית בשנת 2013 ומבקשת להפסיק להחשב כמשפחתית בשנת 2013 נדרשת להגיש ביחס לכך הודעה עד ליום 1 בדצמבר 2013.  יצוין, כי חברה שחדלה להיות חברה משפחתית לא תוכל עוד לשוב ולהיות חברה משפחתית.

(5)   בהמשך לאמור לעיל נציין כי בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הככללית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז – 2016, נקבע כי על אף האמור בסעיף 64א(ב)(1) לפקודה, חברה משפחתית זכאית להודיע לפקיד השומה עד ליום  31 בינואר על חזרתה מבקשתה להיחשב כחברה משפחתית בשנת המס.

בהקשר זה ראה פרק 19 למדריך המס.