מדריך היערכות במסים

 

9.19     דיווחים מיוחדים

  • דיווח והעברת הניכוי לצורך ניכוי הוצאה, הקשורה לבעל שליטה, שטרם שולמה לו:

בהתאם להוראות סעיף 18(ב) לפקודה, הכנסת עבודה, דמי ניהול, הפרשי הצמדה או ריבית או תשלומים אחרים שמשלמת החברה שהיא בשליטתם של לא יותר מחמישה בני אדם (כמשמעותה בסעיף 76 לפקודה) לאחד מחבריה שהוא בעל שליטה כמשמעותו בסעיף 32(9) – ניכויים לפי סעיף 17 בשנת מס מסוימת יותרו אם שולמו לו באותה שנת מס או שהוא כלל אותם בדו"ח על הכנסותיו לאותה שנת מס והמס עליהם נוכה לפי תקנות הניכויים ממשכורת לא יאוחר משלושה חדשים לאחר תום שנת המס או תקופת השומה המיוחדת, לפי העניין, והועבר לפקיד השומה בתוך 7 ימים מיום הניכוי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מתום שנת המס או תקופת השומה המיוחדת ועד מועד הניכוי.

  • דיווח והעברת הניכוי לצורך ניכוי הוצאה שהיא הכנסת תושב חוץ, שטרם שולמה לו:

בהתאם להוראות סעיף 18(ה) לפקודה, הכנסה של תושב חוץ שיש לנכות ממנה מס על-פי סעיפים 164 או 170 – ניכויה לפי סעיף 17 בשנת המס שאליה היא מתייחסת יותר רק אם שולמה בה או שהמס עליה נוכה לא יאוחר משלושה חודשים לאחר תום שנת המס או תקופת השומה המיוחדת, והועבר לפקיד השומה תוך 7 ימים מיום הניכוי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מתום שנת המס או תקופת השומה המיוחד ועד מועד הניכוי.