מדריך היערכות במסים

 

9.18     אופן הדיווח והעברת הניכוי בגין תשלומי דיבידנד

החל מיום 1 באוגוסט 2006 דיווח בגין ניכוי המס במקור מדיבידנד יעשה בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים), התשס"ו-2005 (להלן: "התקנות"), כדלקמן:

א.         חייב, המוגדר בתקנות כ"אדם המשלם דיבידנד או ריבית, בין על חשבונו הוא ובין מטעמו או על חשבונו של אדם אחר, לרבות מוסד כספי כהגדרתו בחוק מע"מ שבאמצעותו משתלמים הדיבידנד או הריבית, והכל בין במישרין ובין בעקיפין, למעט קרן נאמנות, ולמעט יחיד שהעסיק פחות מ-10 עובדים בשנת המס הקודמת ושלא היה חייב לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה בשנת המס הקודמת", שאינו מוסד כספי, ישלם לפקיד השומה עד ה-15 בכל חודש את סכום המס שניכה מדיבידנד ששולם בחודש הקודם, על גבי טופס 102 מיוחד לעניין זה ואשר ניתן לקבלו במשרד השומה בו מנוהל תיק הניכויים של החברה.

ב.          הדיווח השנתי יבוצע באמצעות הטפסים הנדרשים גם לגבי תשלומים שדווחו במתכונת קודמת.

ג.          יובהר, כי כפועל יוצא מהנוהל דנן, חברות מסוימות, שאינן פעילות, כדוגמת חברת אחזקות, אשר בעבר לא נדרשו לפתוח תיק ניכויים, תצטרכנה עתה לפתוח תיק ניכויים על מנת שתוכלנה לדווח על ניכוי מס במקור מדיבידנד.